Obligationer

SLMG

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Viktig information: ETF:er omsätts på fondbörser i likhet med aktier, och köps och säljs till marknadskurser vilka kan skilja sig från ETF:ernas substansvärden. Värdet på investeringar i värdepapper och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av de dagliga förändringarna på aktiemarknaden. Fondens investeringsstrategi avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) begränsar antalet och de typer av investeringsmöjligheter som är tillgängliga för fonden, och det är därför möjligt att den ger sämre resultat än andra fonder som inte inriktar sig på ESG. Jämförelseindexet utesluter endast företag som är involverade i vissa aktiviteter som inte uppfyller ESG-kriterierna i de fall då sådana aktiviteter överskrider de gränser som indexleverantören har bestämt. Investerare bör därför göra en personlig etisk bedömning av jämförelseindexets ESG-screening innan de investerar i fonden. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%) (SLMG)

per den 31.mar.2021

- - - - 12,06
Total avkastning (%) Underliggande fond (EMES)

per den 31.mar.2021

- - - -4,27 13,60
Jämförelseindex (%) Underliggande fond (EMES)

per den 31.mar.2021

- - - -3,84 13,91
  10Å Start
7,68 - - - 2,06
9,16 - - - 6,55
Jämförelseindex (%) Underliggande fond (EMES)

per den 31.maj.2021

9,51 - - - 7,01
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
-2,49 0,93 2,02 -0,91 7,68 - - - 3,16
-2,05 1,01 2,32 -0,29 9,16 - - - 18,57
Jämförelseindex (%) Underliggande fond (EMES)

per den 31.maj.2021

-1,82 1,06 2,46 -0,03 9,51 - - - 19,95
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) (SLMG) - - - - 3,70
Total avkastning (%) Underliggande fond (EMES) - - - 15,49 5,51
Jämförelseindex (%) Underliggande fond (EMES) - - - 15,94 5,78

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 18.jun.2021 EUR 268 190 481
Net Assets of Fund per den 18.jun.2021 USD 1 898 338 954
Basvaluta USD
Valutaserier EUR
Fondstart 24.sep.2018
Startdatum 20.nov.2019
Tillgångsklass Obligationer
Totalkostnadsandel 0,50%
Löpande avgifter 0,50%
Produktstruktur Fysisk
Metod Utvalg
Hemvist Irland
UCITS Ja
Jämförelseindex J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified
Klassificering enligt SFDR Artikel 8
Utdelningsfrekvens Ingen
Avkastning för värdepappersutlåning -
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Seeking
Ombalanseringsfrekvens Månatlig
ISIN IE00BKP5L730
Bloomberg-kortnamn SLMG GY
Emittent iShares II plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 18.jun.2021 51 530 510
Antal innehav per den 17.jun.2021 686
Jämförelseindexnivå per den 18.jun.2021 USD 147,05
Jämförelseindexets kortnamn JESGEMGD
Direktavkastning per den - -
Viktad genomsnittlig kupong per den 17.jun.2021 4,69%
Räkenskapsårets slut 31 oktober
Effektiv duration per den 17.jun.2021 8,25
Viktad genomsnittlig löptid per den 17.jun.2021 13,04
Viktad genomsnittlig YTM per den 17.jun.2021 3,98%

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.jun.2021 BB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.jun.2021 3,75
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.jun.2021 77,38
MSCI ESG %-täckning per den 07.jun.2021 97,22
Lippers globala fondklassificering per den 07.jun.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.jun.2021 537,65
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.jun.2021 420
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.jun.2021, baserat på innehavet den 30.apr.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 17.jun.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 17.jun.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 17.jun.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 17.jun.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 17.jun.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 17.jun.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 17.jun.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 17.jun.2021 5,11%
Procent av fonden som inte omfattas per den 17.jun.2021 94,89%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Schweiz

 • Singapore

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 17.jun.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Förfallodag Kupong (%) Marknadsvaluta Duration Nominellt värde
per den 17.jun.2021
Utfärdare Vikt (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4,51
QATAR (STATE OF) 3,83
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,82
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3,65
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,33
Utfärdare Vikt (%)
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 3,28
Ryssland 3,27
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,21
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,18
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3,04
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Kupong (%) Förfallodag Börs Plats Marknadsvaluta Duration
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 17.jun.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 17.jun.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 17.jun.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 17.jun.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 17.jun.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Kreditbetyg för fondens underliggande värdepapper erhålls från S&P, Moody’s och Fitch och konverteras till en av S&P:s huvudsakliga kategorier inom kreditbetyg. Denna översikt levereras av BlackRock och utgår ifrån medianbetyget om alla tre kreditinstituten har betygsatt värdepappret, det lägre betyget om två kreditinstitut har betygsatt värdepappret och ett betyg om det är det enda som finns att tillgå. Att ett värdepapper saknar kreditbetyg indikerar inte nödvändigtvis låg kvalitet. Under investment grade representeras av betygen BB och lägre. Kreditbetyg och portföljens kreditkvalitet kan komma att förändras över tid.

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
Xetra SLMG EUR 25.nov.2019 BKTR9D7 SLMG GY SLMG.DE - - IE00BKP5L730 A2PTCF 50428686 - -
Berne Stock Exchange GMES EUR 02.feb.2021 BMT9SD0 GMES BW GMES.BN - - IE00BKP5L730 A2PTCF 50428686 - -
SIX Swiss Exchange GMES EUR 22.nov.2019 BKTPDM8 GMES SE GMES.S - - IE00BKP5L730 A2PTCF 50428686 - -

Dokument

Dokument