Blandfonder

BSF Style Advantage Screened Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

På grund av fondens investeringsstrategi kan en fond med absolut avkastning inte röra sig i linje med marknadstrenderna eller fullt ut dra nytta av en positivt marknadsmiljö. Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Värdepapper och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av de dagliga förändringarna på aktiemarknaden. Värdepapper med fast avkastning kan påverkas av förändringar i räntenivåer, kreditrisk och potentiell eller faktisk nedgradering av kreditvärdigheten. Värdepapper med fast avkastning av låg kreditvärdighet kan vara mer känsliga för dylika händelser. FDI:er är väldigt känsliga för förändringar i värdet på den tillgång de baseras på. Effekten är större då FDI:er används i stor utsträckning eller på ett komplext sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

- - - - -1,47
  10Å Start
-1,47 - - - -8,15
  I år 1M 3M 10Å Start
7,55 0,76 2,42 -1,47 - - - -13,92

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i AUD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 03.aug.2021 USD 23
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav -
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 29.okt.2018
Startdatum 25.sep.2019
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori -
Klassificering enligt SFDR Artikel 8
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,07%
ISIN LU2050411508
Bloomberg, kortnamn BLSASXA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BGMGJQ6
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering AUD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering AUD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.jun.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.jun.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 30.jun.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 30.jun.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.jun.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.jun.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 30.jun.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.jun.2021 4,85%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.jun.2021 81,53%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-frågor under investeringsprocessens faser för utredning, urval, övervakning och rapportering. Detta kan innebära att tredjepartsmaterial samt internt material avseende ESG-kriterier beaktas i enlighet med investeringsgruppens definitioner. Fondförvaltaren genomgår en grundlig utredningsfas när interna ESG-utredningssignaler byggs upp där fokus ligger på kriterier som humankapital eller ledningskvalitet. Som en del av denna utredning utför fondförvaltaren en företagsbesiktning av ESG-dataleverantörerna. Så snart dessa signaler har uppfyllt nödvändiga kriterier för att inkluderas i portföljen betraktas de som en del av investeringsbesluten eller löpande som en del av en bredare uppsättning signaler. Fondförvaltaren tillämpar därutöver standardiserade ESG-kriterier (övergripande ESG-betyg, kolintensitet) under rapporteringsfasen. Dessa kan inhämtas internt eller direkt från tredjepartsdataleverantörer och beskrivs i interna portföljanalyser. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

Bästa innehav är inte tillgängligt för tillfället.
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 Hedged AUD - 87,62 0,15 0,17 87,62 60,16 - LU2050411508 - -
Class I2 USD - 92,06 0,16 0,17 92,06 82,95 - LU1859541887 - -
Class I2 EUR - 89,32 0,26 0,29 104,21 78,44 - LU1919855160 - -
Class I2 Hedged GBP - 89,25 0,16 0,18 113,68 80,62 - LU1859542349 - -
Class D2 Hedged GBP - 88,75 0,15 0,17 113,23 80,27 - LU1859542182 - -
Class I2 Hedged EUR - 87,28 0,15 0,17 101,22 79,09 - LU1859542265 - -
Class A2 USD - 90,05 0,15 0,17 90,05 81,55 - LU1859541614 - -
Class D2 Hedged EUR - 86,75 0,14 0,16 100,77 78,71 - LU1859542000 - -
Class D2 USD - 91,55 0,15 0,16 91,55 82,58 - LU1859541705 - -
Class X2 USD - 93,47 0,16 0,17 93,47 83,92 - LU1859541960 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Dokument

Dokument