Blandfonder

BGF Dynamic High Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Kreditrisk ränteförändringar och/eller emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från värdepapper med fast avkastning. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  Från
31-mar-2015
Till
31-mar-2016
Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.mar.2020

- - - - -

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 03.jul.2020 USD 3 114
Basvaluta USD
Fondstart 06.feb.2018
Startdatum 19.jun.2019
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori -
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,80%
ISIN LU2008661188
Bloomberg, kortnamn BGDI2UB
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BK987T2
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.


Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.maj.2020
Namn Vikt (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 3,33
ISH US MBS ETF USD DIST 2,53
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,08
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE USD_D 1,01
ISH MSCI EURP ETF EUR DIST 1,00
Namn Vikt (%)
INTC CITIGROUP INC 12.267/22/2020 0,48
CSCO CITIGROUP INC 13.098/7/2020 0,48
ADBE JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 11.366/9/2020 0,43
MA NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 13.90477/16/2020 0,43
HUM UBS AG (LONDON BRANCH) 16.77/16/2020 0,43
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,17 - - 10,53 5,87 - LU2008661188 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,10 - - 10,61 7,33 - LU1940842427 - -
Class X2 USD - 10,67 - - 11,76 8,38 - LU1564329891 - -
Class D2 EUR Ingen 9,28 - - 10,67 7,60 - LU1811365615 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 8,35 - - 9,74 6,78 - LU1564329545 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 86,10 - - 98,41 69,42 - LU1733225004 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 84,90 - - 97,29 68,67 - LU1697837992 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,63 - - 10,79 7,63 - LU1800013010 - -
Class I6 USD Månatlig 9,03 - - 10,30 7,29 - LU1873113655 - -
Class D2 USD Ingen 10,43 - - 11,54 8,21 - LU1564329206 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 8,15 - - 9,50 6,64 - LU1733224965 - -
Class I2 USD - 10,57 - - 11,68 8,32 - LU1811365458 - -
Class I2 EUR - 9,41 - - 10,80 7,70 - LU1811365532 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,47 - - 10,63 7,52 - LU1800012988 - -
Class A6 USD Månatlig 8,63 - - 9,89 6,99 - LU1564329115 - -
Class D6 USD Månatlig 8,80 - - 10,04 7,11 - LU1564329388 - -
Class A8 Hedged EUR Månatlig 9,20 - - 10,02 7,45 - LU2127174873 - -
Class A2 USD Ingen 10,24 - - 11,36 8,08 - LU1564329032 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 8,39 - - 9,70 6,81 - LU1564329461 - -
Class A6 Hedged EUR Månatlig 8,00 - - 9,30 6,53 - LU1706154686 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 9,95 - - 11,16 7,88 - LU1564329628 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 8,64 - - 10,03 7,00 - LU1811365961 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,87 - - 11,07 7,83 - LU1811365706 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 8,59 - - 9,97 6,98 - LU1811366001 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,82 - - 11,02 7,79 - LU1811365888 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokument

Dokument