Aktier

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Kreditrisk ränteförändringar och/eller emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från värdepapper med fast avkastning. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån. Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ”likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/ försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

- - - -20,87 34,95
  10Å Start
21,30 - - - 2,44
  I år 1M 3M 10Å Start
5,65 1,57 -9,72 21,30 - - - 6,32

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 24.sep.2021 USD 458
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 31.aug.2021 86
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 18.sep.2015
Startdatum 13.feb.2019
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,10%
ISIN LU1946828917
Bloomberg, kortnamn BSESI2U
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BJJMGK1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen samt Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.aug.2021
Namn Vikt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,88
EMAAR PROPERTIES PJSC 4,03
NK LUKOIL PAO 3,09
SUZANO SA 2,95
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 2,89
Namn Vikt (%)
BAIDU INC 2,87
OZON HOLDINGS PLC 2,83
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,68
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2,62
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,60
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 USD - 105,38 -0,60 -0,57 119,92 79,47 - LU1946828917 - -
Class A2 Hedged CHF - 89,92 -0,52 -0,57 103,07 69,13 - LU1971548372 - -
Class D4 USD - 98,76 -0,56 -0,56 112,47 75,19 - LU1990956846 - -
Class D2 USD Ingen 180,83 -1,04 -0,57 205,93 136,70 - LU1321847714 - -
Class D2 GBP - 111,58 -0,28 -0,25 122,93 89,28 - LU1896777239 - -
Class D2 EUR Ingen 164,40 -0,58 -0,35 180,12 124,62 - LU1321847987 - -
Class I2 EUR - 99,28 -0,35 -0,35 108,69 75,07 - LU1992117652 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 162,64 -0,95 -0,58 185,95 124,47 - LU1321848019 - -
Class X2 USD Ingen 209,27 -1,19 -0,57 237,42 156,36 - LU1289970169 - -
Class D2 Hedged CHF - 91,20 -0,53 -0,58 104,38 69,78 - LU1971548455 - -
Class A2 USD Ingen 187,92 -1,08 -0,57 214,31 142,70 - LU1289970086 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokument

Dokument