Aktier

SAJP

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Viktig information: ETF:er omsätts på fondbörser i likhet med aktier, och köps och säljs till marknadskurser vilka kan skilja sig från ETF:ernas substansvärden. Värdet på investeringar i värdepapper och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av de dagliga förändringarna på aktiemarknaden. Fondens investeringsstrategi avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) begränsar antalet och de typer av investeringsmöjligheter som är tillgängliga för fonden, och det är därför möjligt att den ger sämre resultat än andra fonder som inte inriktar sig på ESG. Jämförelseindexet utesluter endast företag som är involverade i vissa aktiviteter som inte uppfyller ESG-kriterierna i de fall då sådana aktiviteter överskrider de gränser som indexleverantören har bestämt. Investerare bör därför göra en personlig etisk bedömning av jämförelseindexets ESG-screening innan de investerar i fonden. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

- - - 20,73 15,03
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

- - - 21,02 15,18
  10Å Start
15,27 - - - 10,02
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

15,44 - - - 10,28
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
-1,15 -1,15 15,97 24,10 15,27 - - - 24,33
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

-1,12 -1,12 16,03 24,21 15,44 - - - 25,00
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) - - - 20,73 15,03
Jämförelseindex (%) - - - 21,02 15,18

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 25.feb.2021 USD 302 853 493
Net Assets of Fund per den 25.feb.2021 USD 358 606 436
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 19.okt.2018
Startdatum 19.okt.2018
Tillgångsklass Aktier
Totalkostnadsandel 0,15%
Löpande avgifter 0,15%
Produktstruktur Fysisk
Metod Optimalisert
Hemvist Irland
UCITS Ja
Jämförelseindex MSCI Japan ESG Screened Index
Utdelningsfrekvens Ingen
Avkastning för värdepappersutlåning -
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Yes
Ombalanseringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00BFNM3L97
Bloomberg-kortnamn SAJP LN
Emittent iShares IV plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 25.feb.2021 46 984 008
Antal innehav per den 25.feb.2021 292
Jämförelseindexnivå per den 26.feb.2021 USD 2 313,56
Jämförelseindexets kortnamn NU721420
Direktavkastning per den - -
Räkenskapsårets slut 31 maj
P/E-tal per den 25.feb.2021 20,35
P/B-tal per den 25.feb.2021 1,61

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 05.feb.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 05.feb.2021 6,64
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 05.feb.2021 75,12
MSCI ESG %-täckning per den 05.feb.2021 100,00
Lippers globala fondklassificering per den 05.feb.2021 Equity Japan
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 05.feb.2021 62,80
Fonder i grupp av likvärdiga per den 05.feb.2021 864
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 05.feb.2021, baserat på innehavet den 31.dec.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 25.feb.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 25.feb.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 25.feb.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 25.feb.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 25.feb.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 25.feb.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 25.feb.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 25.feb.2021 99,51%
Procent av fonden som inte omfattas per den 25.feb.2021 0,49%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 4,20% och oljesand 0,18%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 25.feb.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Plats Marknadsvaluta
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 25.feb.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 25.feb.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 25.feb.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange SAJP USD 23.okt.2018 BFNM3L9 SAJP LN SAJP.L - - IE00BFNM3L97 A2N6TF 43671001 - -
Xetra SGAJ EUR 24.okt.2018 BGHFCF8 SGAJ GY SGAJ.DE - - IE00BFNM3L97 A2N6TF 43671001 - -
Bolsa Mexicana De Valores SAJP MXN 28.feb.2019 - - - - - IE00BFNM3L97 - - - -
SIX Swiss Exchange SAJP USD 20.nov.2018 BDFVSX7 SAJP SW SAJP.S - - IE00BFNM3L97 A2N6TF 43671001 - -

Dokument

Dokument