Aktier

SDUS

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Viktig information: ETF:er omsätts på fondbörser i likhet med aktier, och köps och säljs till marknadskurser vilka kan skilja sig från ETF:ernas substansvärden. Värdet på investeringar i värdepapper och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av de dagliga förändringarna på aktiemarknaden. Fondens investeringsstrategi avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) begränsar antalet och de typer av investeringsmöjligheter som är tillgängliga för fonden, och det är därför möjligt att den ger sämre resultat än andra fonder som inte inriktar sig på ESG. Jämförelseindexet utesluter endast företag som är involverade i vissa aktiviteter som inte uppfyller ESG-kriterierna i de fall då sådana aktiviteter överskrider de gränser som indexleverantören har bestämt. Investerare bör därför göra en personlig etisk bedömning av jämförelseindexets ESG-screening innan de investerar i fonden. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

 • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 18.apr.2019 USD 6 825 519
Net Assets of Fund per den 18.apr.2019 USD 18 553 327
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 19.okt.2018
Startdatum 19.okt.2018
Tillgångsklass Aktier
Löpande avgifter 0,07%
Hemvist Irland
Jämförelseindex MSCI USA ESG Screened Index
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Seeking
Ombalanseringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00BFNM3H51
Bloomberg-kortnamn SDUS LN
Emittent iShares IV plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 18.apr.2019 1 290 076
Jämförelseindexnivå per den 19.apr.2019 USD 2 487,34
Jämförelseindexets kortnamn NU721417
Räkenskapsårets slut 31.maj.2019

Registreringsländer

Registreringsländer

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 18.apr.2019
Kortnamn ISIN Namn Emittentens namn Sektor Land Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Namn på det underliggande värdepappret Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Land Marknadsvaluta
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 18.apr.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 18.apr.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Geografisk exponering avser främst hemvisten för emittenterna av de värdepapper som produkten innehar, sammanslagna och sedan uttryckta som en procentsats av produktens totala innehav. I vissa fall kan det dock avspegla landet där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 18.apr.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange SDUS USD 23.okt.2018 BFNM3H5 SDUS LN SDUS.L - - IE00BFNM3H51 A2N6TC 43695817 - -
Xetra SLUS EUR 24.okt.2018 BGHFCB4 SLUS GY SLUS.DE - - IE00BFNM3H51 A2N6TC 43695817 - -
SIX Swiss Exchange SDUS USD 20.nov.2018 BDFVT67 SDUS SW SDUS.S - - IE00BFNM3H51 A2N6TC 43695817 - -

Dokument

Dokument