Obligationer

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 06.dec.2019 USD 1 891
Basvaluta USD
Fondstart 31.okt.2002
Startdatum 26.sep.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori USD Diversified Bond - Short Term
Jämförelseindex ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,46%
ISIN LU1883300532
Bloomberg, kortnamn BGFUDI5
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BGR1RL7
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.nov.2019
Namn Vikt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,28
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2020 4,09
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,64
TREASURY NOTE 2.5 12/31/2020 3,23
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 2,92
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 1.375 10/15/2022 2,69
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,70
WI TREASURY NOTE 1.5 11/30/2021 1,50
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,24
SOFI_17-D A2FX 144A 1,06
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.nov.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.nov.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.nov.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.nov.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.nov.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.nov.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I5 USD USD - 10,22 -0,01 -0,10 10,27 9,96 - LU1883300532 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,97 0,00 0,00 10,01 9,78 - LU1423762613 - -
Class A2 USD Ingen 13,78 -0,01 -0,07 13,79 13,19 - LU0154237225 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,92 -0,01 -0,10 9,98 9,75 - LU1423762027 - -
Class A1 USD Daglig 8,54 0,00 0,00 8,57 8,35 - LU0155445546 - -
Class I2 USD Ingen 10,76 0,00 0,00 10,77 10,25 - LU1479925726 - -
Class A3 EUR Månatlig 7,71 -0,01 -0,13 7,83 7,26 - LU0172420597 - -
Class X2 USD Ingen 15,45 -0,01 -0,06 15,46 14,67 - LU0245444947 - -
Class A3 USD Månatlig 8,53 0,00 0,00 8,57 8,36 - LU0172419748 - -
Class A3 Hedged SGD Månatlig 9,62 0,00 0,00 9,68 9,48 - LU1062843773 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,98 -0,01 -0,10 10,04 9,84 - LU0839485744 - -
Class D3 USD Månatlig 9,80 0,00 0,00 9,85 9,60 - LU0592702228 - -
Class D2 USD Ingen 14,13 0,00 0,00 14,14 13,47 - LU0827887356 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Dokument

Dokument