Aktier

BGF ASEAN Leaders Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-dec-2014
Till
31-dec-2015
Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.dec.2019

- - - - 7,27

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.jan.2020 USD 242
Basvaluta USD
Fondstart 08.aug.2012
Startdatum 19.sep.2018
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori ASEAN Equity
Jämförelseindex MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,85%
ISIN LU1880306029
Bloomberg, kortnamn BRALI2S
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BFMP892
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering SGD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2019
Namn Vikt (%)
UNITED OVERSEAS BANK LTD 6,55
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 6,37
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 5,68
CP ALL PCL 5,13
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 4,92
Namn Vikt (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 4,77
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 4,19
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3,65
SM PRIME HOLDINGS INC. 3,51
PTT PCL 3,10
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 SGD SGD - 10,50 0,00 0,00 11,06 10,05 - LU1880306029 - -
Class D2 USD Ingen 13,61 -0,01 -0,07 14,16 12,75 - LU0809492605 - -
Class D2 EUR Ingen 12,26 0,04 0,33 12,66 11,44 - LU0811452373 - -
Class X2 USD Ingen 14,67 -0,01 -0,07 15,19 13,66 - LU0811112787 - -
Class A2 USD Ingen 12,88 0,00 0,00 13,44 12,13 - LU0803753879 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Alethea Leung
Alethea Leung
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Dokument

Dokument