Aktier

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Aktier i små företag omsätts vanligen i mindre volymer och visar större kursvariationer än större företag. Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska eller myndighetsmässiga händelser. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. På grund av fondens investeringsstrategi kan en fond med absolut avkastning inte röra sig i linje med marknadstrenderna eller fullt ut dra nytta av en positivt marknadsmiljö. Derivat kan vara mycket känsliga för förändringar av värdet på den tillgång som de är baserade på. Detta kan öka storleken på både förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Påverkan på fonden kan bli större om FDI:er används i stor utsträckning eller på ett komplext sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

- - - 15,67 8,66
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

- - - 0,48 0,06
  10Å Start
8,66 - - - 11,04
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

0,06 - - - 0,45
  I år 1M 3M 10Å Start
8,36 -4,56 1,45 8,66 - - - 36,24
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

0,05 0,01 0,02 0,06 - - - 1,33

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i GBP.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 13.okt.2021 GBP 872
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav 218
Basvaluta Pund – Storbritannien
Fondstart 17.okt.2018
Startdatum 17.okt.2018
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Long/Short Equity - UK
Jämförelseindex LIBOR 3 Month Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,11%
ISIN LU1861218219
Bloomberg, kortnamn BRUEZ2G
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BDRMQM3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Weekly, Business Day
Minsta initiala investering GBP 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

P/E-tal per den 30.sep.2021 80,27
P/B-tal per den 30.sep.2021 -68,96
Genomsnittligt börsvärde (miljoner) per den 30.sep.2021 GBP 226 847 M

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utredningsfas. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-grupp och Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORPORATION 3,56
ELECTROCOMPONENTS PLC 3,27
ALPHABET INC 3,17
NASDAQ INC 2,78
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2,77
Namn Vikt (%)
FACEBOOK INC 2,54
PAYPAL HOLDINGS INC 2,49
ASHTEAD GROUP PLC 2,43
AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC 2,32
JD SPORTS FASHION PLC 2,19
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Z2 GBP - 135,84 0,97 0,72 143,01 121,26 - LU1861218219 - -
Class A2 Hedged CHF - 124,29 0,72 0,58 130,82 113,00 - LU1991003358 - -
Class I2 Hedged USD - 137,25 0,82 0,60 144,13 122,96 - LU1861219886 - -
Class X2 Hedged AUD - 94,74 0,92 0,98 100,00 93,82 - LU2379649341 - -
Class D2 Hedged EUR - 129,55 0,76 0,59 136,23 117,05 - LU1861218995 - -
Class I4 GBP - 124,93 0,75 0,60 131,29 112,03 - LU2066748497 - -
Class D2 Hedged CHF - 127,87 0,74 0,58 134,51 115,80 - LU1861219373 - -
Class D2 GBP - 132,45 0,80 0,61 139,23 119,03 - LU1861218136 - -
Class A2 GBP - 127,05 0,75 0,59 133,62 114,62 - LU1990957067 - -
Class A2 Hedged USD - 128,85 0,75 0,59 135,41 115,88 - LU1990978147 - -
Class A2 Hedged EUR - 128,13 0,75 0,59 134,79 116,18 - LU1861218565 - -
Class A2 Hedged CNH - 1 134,52 7,05 0,63 1 188,24 1 005,55 - LU2252211383 - -
Class Z2 Hedged USD - 139,15 0,97 0,70 146,38 124,08 - LU1861219704 - -
Class Z2 Hedged EUR - 132,50 0,93 0,71 139,52 118,80 - LU1861219027 - -
Class D2 Hedged USD - 135,70 0,80 0,59 142,55 121,82 - LU1861219613 - -
Class I2 Hedged CHF - 129,09 0,75 0,58 135,77 116,65 - LU1861219530 - -
Class I2 GBP - 133,81 0,81 0,61 140,62 119,99 - LU1861218300 - -
Class I2 Hedged EUR - 130,55 0,78 0,60 137,24 117,66 - LU1861219290 - -
Class Z2 Hedged CHF - 130,86 0,91 0,70 137,86 117,64 - LU1861219456 - -
Class X2 GBP - 146,09 1,45 1,00 154,69 127,04 - LU1861218482 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Dokument

Dokument