Aktier

BSF UK Emerging Companies Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Aktier i små företag omsätts vanligen i mindre volymer och visar större kursvariationer än större företag. Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska eller myndighetsmässiga händelser. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. På grund av fondens investeringsstrategi kan en fond med absolut avkastning inte röra sig i linje med marknadstrenderna eller fullt ut dra nytta av en positivt marknadsmiljö. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i GBP.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.apr.2019 GBP 144
Basvaluta GBP
Fondstart 17.okt.2018
Startdatum 17.okt.2018
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - UK
Jämförelseindex LIBOR 3 Month (GBP)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,12%
ISIN LU1861218482
Bloomberg, kortnamn BRUEX2G
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BDRMQL2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Weekly, Business Day
Minsta initiala investering GBP 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,94
SSP GROUP PLC 2,41
ASHTEAD GROUP PLC 1,98
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC 1,85
RENTOKIL INITIAL PLC 1,78
Namn Vikt (%)
AVEVA GROUP PLC 1,75
WH SMITH PLC 1,74
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 1,72
MELROSE INDUSTRIES PLC 1,67
HISCOX LTD 1,62
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 GBP - 102,82 0,36 0,35 102,82 95,82 - LU1861218482 - -
Class A2 Hedged EUR - 101,02 0,22 0,22 101,02 95,55 - LU1861218565 - -
Class Z2 Hedged USD - 103,03 0,34 0,33 103,03 95,95 - LU1861219704 - -
Class D2 Hedged CHF - 100,80 0,22 0,22 100,80 95,61 - LU1861219373 - -
Class I2 Hedged CHF - 101,16 0,23 0,23 101,16 95,61 - LU1861219530 - -
Class I2 Hedged USD - 102,94 0,32 0,31 102,94 95,95 - LU1861219886 - -
Class D2 Hedged USD - 102,48 0,32 0,31 102,48 95,86 - LU1861219613 - -
Class I2 Hedged EUR - 101,29 0,24 0,24 101,29 95,62 - LU1861219290 - -
Class D2 Hedged EUR - 101,08 0,23 0,23 101,08 95,59 - LU1861218995 - -
Class Z2 Hedged EUR - 101,48 0,25 0,25 101,48 95,61 - LU1861219027 - -
Class I2 GBP - 101,87 0,27 0,27 101,87 95,72 - LU1861218300 - -
Class Z2 Hedged CHF - 101,22 0,24 0,24 101,22 95,61 - LU1861219456 - -
Class Z2 GBP - 102,23 0,29 0,28 102,23 95,72 - LU1861218219 - -
Class D2 GBP - 101,52 0,27 0,27 101,52 95,69 - LU1861218136 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Dokument

Dokument