Aktier

BGF Future of Transport Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska eller myndighetsmässiga händelser. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Investeringar i värdepapper inom transportsektorn är föremål för miljöproblem, skatter, statlig regler och förändringar i pris och tillgång.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-mar-2015
Till
31-mar-2016
Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.mar.2020

- - - - -22,27

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 02.jun.2020 USD 246
Basvaluta USD
Fondstart 04.sep.2018
Startdatum 04.sep.2018
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,99%
ISIN LU1861215629
Bloomberg, kortnamn BGTHD2G
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BG094J5
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
APTIV PLC 4,13
VOLKSWAGEN AG 3,96
LG CHEM LTD 3,91
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 3,90
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 3,89
Namn Vikt (%)
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,82
SAMSUNG SDI CO LTD 3,76
XILINX INC 3,66
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 3,35
TE CONNECTIVITY LTD 3,22
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Länder/regioner är inte tillgängliga för tillfället.
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged GBP Ingen 8,46 0,24 2,92 9,49 5,80 - LU1861215629 - -
Class D2 EUR Ingen 7,96 0,17 2,18 9,06 5,63 - LU1917164268 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,29 0,23 2,85 9,27 5,69 - LU1861215389 - -
Class A2 SEK Ingen 81,99 1,35 1,67 94,99 61,79 - LU1861215892 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,52 0,24 2,90 9,53 5,84 - LU1861219969 - -
Class X2 USD - 9,06 0,26 2,95 9,94 6,16 - LU1861215116 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 8,41 0,23 2,81 9,38 5,76 - LU1861215462 - -
Class D2 USD Ingen 8,91 0,25 2,89 9,81 6,07 - LU1861214903 - -
Class I2 EUR - 8,00 0,18 2,30 9,10 5,65 - LU1917164698 - -
Class E2 Hedged EUR - 8,22 0,23 2,88 9,21 5,64 - LU1861215546 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,87 0,28 2,92 10,99 6,75 - LU1917164771 - -
Class Z2 USD - 8,96 0,25 2,87 9,85 6,10 - LU1861215207 - -
Class A2 USD Ingen 8,79 0,26 3,05 9,69 6,00 - LU1861214812 - -
Class I2 USD - 8,95 0,26 2,99 9,84 6,09 - LU1861215033 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Hannah Johnson
Hannah Johnson
Charles Lilford
Charles Lilford

Dokument

Dokument