Obligationer

BGF China Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
30-sep-2014
Till
30-sep-2015
Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.sep.2019

- - - - 3,99

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i CNH.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.okt.2019 RMB 1 521
Basvaluta CNH
Fondstart 11.nov.2011
Startdatum 04.jul.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori RMB Bond
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,06%
ISIN LU1847653224
Bloomberg, kortnamn BGRA6EH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BZ16GB4
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 5,77
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 1,73
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 08/08/2022 1,41
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 0,93
Namn Vikt (%)
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY RegS 4.375 12/04/2020 0,92
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 0,86
HONGKONG INTERNATIONAL QINGDAO CO RegS 4.25 12/04/2022 0,81
SEAZEN HOLDINGS CO LTD 7 11/03/2020 0,80
YUNNAN ENERGY INVESTMENT OVERSEAS RegS 6.25 11/29/2021 0,79
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A6 Hedged EUR Månatlig 9,85 0,00 0,00 10,10 9,83 - LU1847653224 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 10,23 0,01 0,10 10,36 10,01 - LU1847653497 - -
Class A6 Hedged HKD - 100,12 0,05 0,05 101,39 99,78 - LU1963769176 - -
Class A6 Hedged USD Månatlig 10,23 0,01 0,10 10,35 9,96 - LU1847653141 - -
Class A3 CNH Månatlig 71,52 0,04 0,06 72,10 69,14 - LU0679941160 - -
Class I2 USD Ingen 16,94 0,01 0,06 17,37 15,81 - LU1588882974 - -
Class I6 CNH Månatlig 102,30 0,06 0,06 103,09 100,00 - LU1940842344 - -
Class D3 USD Månatlig 10,16 0,01 0,10 10,71 9,96 - LU0683067952 - -
Class A3 HKD Månatlig 79,26 0,04 0,05 83,61 77,75 - LU0690034276 - -
Class I2 EUR - 15,20 -0,01 -0,07 15,54 14,86 - LU2011139461 - -
Class A3 USD Månatlig 10,11 0,01 0,10 10,66 9,91 - LU0679941673 - -
Class A2 CNH Ingen 95,77 0,06 0,06 96,10 88,37 - LU0679940949 - -
Class D2 CNH Ingen 95,56 0,06 0,06 95,88 87,88 - LU0827885731 - -
Class X2 USD - 10,56 0,01 0,09 10,80 9,82 - LU1733225855 - -
Class A6 CNH Månatlig 103,72 0,07 0,07 104,77 100,54 - LU1852330734 - -
Class A2 USD Ingen 13,53 0,01 0,07 13,91 12,69 - LU0679941327 - -
Class D2 USD Ingen 13,50 0,01 0,07 13,85 12,62 - LU0719319435 - -
Class A2 CHF Ingen 13,37 0,01 0,07 14,15 12,66 - LU0969580058 - -
Class A6 Hedged AUD Månatlig 10,17 0,00 0,00 10,33 9,96 - LU1852331039 - -
Class I3 USD Månatlig 9,81 0,01 0,10 10,34 9,62 - LU1648248299 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokument

Dokument