Aktier

BlackRock Advantage US Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.apr.2019 USD 238
Fondstart 04.jun.2018
Startdatum 04.jun.2018
Basvaluta USD
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI Developed - US Gross TR Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,30%
ISIN IE00BFZP7W55
Bloomberg, kortnamn BRAUDCH
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BFZP7W5
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 5 000,00
Minsta efterföljande investering CHF 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
AMAZON.COM INC 4,01
APPLE INC 3,26
JOHNSON & JOHNSON 2,50
JPMORGAN CHASE & CO 2,37
MICROSOFT CORPORATION 2,32
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC 2,14
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,02
MERCK & CO INC 1,88
PEPSICO INC 1,77
MASTERCARD INC 1,70
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D Hedged Acc CHF - 102,29 -0,22 -0,22 106,01 85,09 102,29 IE00BFZP7W55 102,29 -
Class D Acc USD - 105,35 -0,22 -0,21 107,05 86,71 105,35 IE00BFZP7V49 105,35 -
Class A Acc USD - 102,76 -0,22 -0,21 104,60 84,66 102,76 IE00BDDRH524 102,76 -
Class D Hedged Acc GBP - 101,95 -0,22 -0,22 104,99 84,56 101,95 IE00BG1DFJ36 101,95 -
Class X Acc USD - 105,63 -0,22 -0,21 107,15 86,86 105,63 IE00BFZP7Y79 105,63 -
Class D Hedged Acc EUR - 102,82 -0,22 -0,21 106,41 85,44 102,82 IE00BFZP7X62 102,82 -
Class D Acc EUR - 103,30 0,32 0,31 103,40 83,76 103,30 IE00BF553F02 103,30 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Travis Cooke
Travis Cooke

Dokument

Dokument