Obligationer

BGF Euro Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.jul.2019 EUR 5 384
Basvaluta EUR
Fondstart 31.mar.1994
Startdatum 18.apr.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex BBG Barc Euro Aggregate 500+
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,47%
ISIN LU1808491812
Bloomberg, kortnamn BGBI4UH
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BFWCVY9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.jun.2019
Namn Vikt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,51
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 2,10
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,57
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,54
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,44
Namn Vikt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,26
ITALY (REPUBLIC OF) 0.7 05/01/2020 1,20
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,96
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0,95
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,91
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I4 Hedged USD - 10,90 0,00 0,00 10,91 9,89 - LU1808491812 - -
Class A1 USD Daglig 23,05 0,04 0,17 23,17 21,64 - LU0171278889 - -
Class A4 GBP Årlig 24,77 -0,07 -0,28 24,93 22,46 - LU0204069685 - -
Class A2 USD Ingen 34,11 0,06 0,18 34,29 32,00 - LU0171279184 - -
Class A1 EUR Daglig 20,52 0,01 0,05 20,55 19,14 - LU0118259232 - -
Class A4 EUR Årlig 27,53 0,00 0,00 27,58 25,66 - LU0430265933 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 110,41 0,03 0,03 110,50 101,64 - LU1499592381 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,12 0,00 0,00 11,13 10,25 - LU1376384365 - -
Class A3 EUR Månatlig 20,51 0,00 0,00 20,54 19,14 - LU0172396516 - -
Class I4 EUR - 10,52 0,00 0,00 10,54 9,77 - LU1808491655 - -
Class A2 EUR Ingen 30,36 0,01 0,03 30,41 28,29 - LU0050372472 - -
Class A3 USD Månatlig 23,05 0,04 0,17 23,17 21,65 - LU0172748641 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 11,16 0,01 0,09 11,17 10,26 - LU1376384282 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 062,00 0,00 0,00 1 063,00 990,00 - LU1668663914 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 11,92 0,00 0,00 11,92 10,81 - LU1376384100 - -
Class D4 EUR Årlig 12,22 0,01 0,08 12,23 11,36 - LU0938162699 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,73 0,00 0,00 13,73 12,50 - LU0869650977 - -
Class X2 EUR Ingen 33,93 0,01 0,03 33,96 31,40 - LU0298377911 - -
Class D4 GBP Årlig 24,89 -0,07 -0,28 25,05 22,54 - LU0827877712 - -
Class D2 USD Ingen 35,62 0,06 0,17 35,81 33,34 - LU0827877472 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 072,00 0,00 0,00 1 073,00 996,00 - LU1668661629 - -
Class D3 USD Månatlig 23,08 0,04 0,17 23,20 21,68 - LU0827877639 - -
Class I2 EUR Ingen 15,20 0,01 0,07 15,22 14,11 - LU0368229703 - -
Class D3 EUR Månatlig 20,55 0,01 0,05 20,57 19,17 - LU0827877555 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,90 0,01 0,09 10,91 10,16 - LU1180456292 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,27 0,00 0,00 12,29 11,45 - LU1266592374 - -
Class D2 EUR Ingen 31,71 0,01 0,03 31,75 29,47 - LU0297941469 - -
Class A2 CZK Ingen 775,54 -1,13 -0,15 776,88 727,48 - LU1791174284 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 14,05 0,00 0,00 14,05 12,76 - LU0869640077 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokument

Dokument