Obligationer

BGF Euro Corporate Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
30-sep-2014
Till
30-sep-2015
Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.sep.2019

- - - - 5,75

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CZK och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 11.okt.2019 EUR 3 002
Basvaluta EUR
Fondstart 31.jul.2006
Startdatum 28.mar.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori EUR Corporate Bond
Jämförelseindex ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00) - CZK
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,02%
ISIN LU1791176222
Bloomberg, kortnamn BGECA2C
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BFZRPF0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CZK 5 000,00
Minsta efterföljande investering CZK 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,45
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,36
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386 02/17/2026 0,77
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 1.5 10/01/2050 0,72
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,66
Namn Vikt (%)
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,65
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,65
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,64
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0,64
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS 0.9 02/28/2028 0,63
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 CZK Ingen 448,73 -2,21 -0,49 456,59 416,40 - LU1791176222 - -
Class X2 EUR Ingen 19,34 -0,04 -0,21 19,57 17,92 - LU0414062595 - -
Class I2 Hedged JPY - 1 033,00 -2,00 -0,19 1 043,00 1 000,00 - LU1963773012 - -
Class A3 EUR Månatlig 13,84 -0,03 -0,22 14,03 12,98 - LU0172394222 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 11,54 -0,02 -0,17 11,65 10,51 - LU1445717389 - -
Class D2 EUR Ingen 18,19 -0,03 -0,16 18,41 16,93 - LU0368266499 - -
Class A2 EUR Ingen 17,40 -0,03 -0,17 17,62 16,25 - LU0162658883 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,22 -0,02 -0,18 11,34 10,34 - LU1445719328 - -
Class I2 EUR Ingen 11,46 -0,02 -0,17 11,60 10,65 - LU1373033965 - -
Class D3 EUR Månatlig 13,85 -0,02 -0,14 14,04 12,99 - LU0827877803 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,16 -0,02 -0,18 11,28 10,29 - LU1445719088 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,74 -0,02 -0,19 10,88 10,02 - LU1445719757 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,04 -0,01 -0,09 11,16 10,22 - LU1445718197 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 11,68 -0,02 -0,17 11,79 10,61 - LU1445718437 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 10,40 -0,01 -0,10 10,55 9,75 - LU1760134277 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,53 -0,02 -0,19 10,67 9,88 - LU1445717629 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 106,02 -0,19 -0,18 107,36 98,93 - LU1622601463 - -
Class A1 EUR Daglig 14,10 -0,02 -0,14 14,29 13,22 - LU0162660350 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 10,55 -0,01 -0,09 10,70 9,89 - LU1502568287 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,68 -0,01 -0,09 10,82 9,98 - LU1445718783 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokument

Dokument