Obligationer

BGF US Dollar Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CZK och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 20.maj.2019 USD 615
Basvaluta USD
Fondstart 07.apr.1989
Startdatum 28.mar.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori USD Diversified Bond
Jämförelseindex BBG Barc U.S. Aggregate Index CZK
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,09%
ISIN LU1791174102
Bloomberg, kortnamn BGUDA2C
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BFZRPC7
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CZK 5 000,00
Minsta efterföljande investering CZK 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2019
Namn Vikt (%)
UNITED STATES TREASURY 15,72
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 12,77
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,62
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3,50
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 2,65
Namn Vikt (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,26
JPMORGAN CHASE & CO 0,87
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,66
MORGAN STANLEY 0,63
AT&T INC 0,60
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 CZK Ingen 756,24 1,28 0,17 756,24 677,21 - LU1791174102 - -
Class A3 USD Månatlig 16,74 0,01 0,06 16,74 16,01 - LU0172417379 - -
Class A1 USD Daglig 16,71 0,00 0,00 16,72 16,00 - LU0028835386 - -
Class D3 USD Månatlig 16,74 0,00 0,00 16,74 16,01 - LU0592701923 - -
Class A2 USD Ingen 32,76 0,01 0,03 32,76 30,92 - LU0096258362 - -
Class I2 USD Ingen 10,92 0,01 0,09 10,92 10,27 - LU1165522647 - -
Class X5 USD Kvartalsvis 9,90 0,01 0,10 9,90 9,46 - LU1694209633 - -
Class D2 USD Ingen 33,95 0,01 0,03 33,95 31,97 - LU0548367084 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,06 0,01 0,10 10,06 9,62 - LU1564327929 - -
Class X2 USD Ingen 10,42 0,00 0,00 10,42 9,78 - LU0147419252 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 92,51 0,04 0,04 93,26 89,51 - LU1484781122 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,96 0,00 0,00 9,96 9,52 - LU1718847640 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 9,04 0,00 0,00 9,19 8,79 - LU1484781049 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,51 0,01 0,10 10,51 10,00 - LU1294567448 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Dokument

Dokument