Blandfonder

BGF Dynamic High Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Kreditrisk ränteförändringar och/eller emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från värdepapper med fast avkastning. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
30-sep-2014
Till
30-sep-2015
Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.sep.2019

- - - - 3,55

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.okt.2019 USD 3 218
Basvaluta USD
Fondstart 06.feb.2018
Startdatum 06.feb.2018
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori Other Allocation
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,75%
ISIN LU1564329628
Bloomberg, kortnamn BHDA2SH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD1K236
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 5 000,00
Minsta efterföljande investering SGD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,25
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,60
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,43
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0,40
SUNTRUST BANKS INC 5.05 12/31/2049 0,37
Namn Vikt (%)
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,37
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 0,35
TC ENERGY CORP 0,35
EA NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 13.354710/24/2019 0,33
PHM NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 14.668410/15/2019 0,33
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged SGD Ingen 10,55 0,03 0,29 10,55 9,02 - LU1564329628 - -
Class I6 USD Månatlig 9,92 0,02 0,20 10,02 8,87 - LU1873113655 - -
Class D2 USD Ingen 10,87 0,03 0,28 10,87 9,17 - LU1564329206 - -
Class A6 Hedged EUR Månatlig 9,06 0,02 0,22 9,28 8,37 - LU1706154686 - -
Class D6 USD Månatlig 9,68 0,03 0,31 9,78 8,66 - LU1564329388 - -
Class I2 EUR - 9,88 0,05 0,51 10,03 8,11 - LU1811365532 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 10,19 0,03 0,30 10,35 9,90 - LU1940842427 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 9,42 0,03 0,32 9,57 8,55 - LU1564329545 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 9,39 0,03 0,32 9,53 8,52 - LU1564329461 - -
Class X2 USD - 11,05 0,03 0,27 11,05 9,25 - LU1564329891 - -
Class A6 USD Månatlig 9,55 0,02 0,21 9,67 8,61 - LU1564329115 - -
Class D2 EUR Ingen 9,76 0,04 0,41 9,91 8,03 - LU1811365615 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 94,86 0,25 0,26 96,15 85,96 - LU1733225004 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 9,22 0,03 0,33 9,40 8,45 - LU1733224965 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,26 0,03 0,29 10,28 8,91 - LU1800013010 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 9,79 0,13 1,35 10,53 9,36 - LU2008661188 - -
Class I2 USD - 11,00 0,03 0,27 11,00 9,27 - LU1811365458 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 93,94 0,25 0,27 95,25 85,16 - LU1697837992 - -
Class A2 USD Ingen 10,73 0,03 0,28 10,73 9,11 - LU1564329032 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 9,64 0,02 0,21 9,79 8,76 - LU1811366001 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,14 0,03 0,30 10,19 8,86 - LU1800012988 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,51 0,03 0,29 10,52 9,07 - LU1811365706 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 9,69 0,02 0,21 9,83 8,78 - LU1811365961 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,47 0,03 0,29 10,49 9,06 - LU1811365888 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokument

Dokument