Aktier

BGF Nutrition Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2020

- - - 1,54 2,12

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 11.aug.2020 USD 73
Basvaluta USD
Fondstart 09.feb.2010
Startdatum 06.dec.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Agriculture
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,06%
ISIN LU1733225269
Bloomberg, kortnamn BGWAX2U
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BF1Q1Y2
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp med jämlikar enligt Lipper per den 09.jul.2020 11,58
Lippers globala fondklassificering Fondens grupp av jämlikar så som den definierats av Lipper Global Classification. per den 09.jul.2020 Equity Global
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 09.jul.2020, baserat på innehavet år 31.jan.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.


Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2020
Namn Vikt (%)
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,70
GROCERY OUTLET HOLDING CORP 4,59
FMC CORPORATION 4,55
NESTLE SA 4,43
KERRY GROUP PLC 4,12
Namn Vikt (%)
SYMRISE AG 4,03
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,80
UPL LTD 3,78
JAMIESON WELLNESS INC 3,68
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 3,44
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD - 11,04 0,03 0,27 11,04 7,69 - LU1733225269 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 8,68 0,02 0,23 8,68 6,10 - LU0827887943 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,05 0,04 0,29 14,05 9,87 - LU0827888081 - -
Class I2 JPY - 1 659,00 13,00 0,79 1 659,00 1 181,00 - LU2112292508 - -
Class D2 HKD Ingen 119,56 0,29 0,24 119,56 83,73 - LU0827887869 - -
Class A2 HKD Ingen 14,22 0,03 0,21 14,22 9,99 - LU0471298694 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,15 0,02 0,16 12,15 8,60 - LU0471298348 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 12,44 0,03 0,24 12,44 8,77 - LU0827888164 - -
Class A2 USD Ingen 14,26 0,04 0,28 14,26 10,01 - LU0385154629 - -
Class I2 USD Ingen 15,60 0,04 0,26 15,60 10,90 - LU0673439724 - -
Class I2 Hedged JPY - 1 090,00 2,00 0,18 1 090,00 766,00 - LU2112292680 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 12,61 0,03 0,24 12,61 8,87 - LU0827888248 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,24 0,03 0,23 13,24 9,33 - LU0471298777 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,08 0,03 0,23 13,08 9,23 - LU0471298850 - -
Class D2 USD Ingen 15,43 0,04 0,26 15,43 10,80 - LU0629637199 - -
Class D2 EUR Ingen 13,09 0,03 0,23 13,82 9,91 - LU0496654400 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 11,24 0,02 0,18 11,24 7,94 - LU0612935741 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 12,22 0,03 0,25 12,22 8,62 - LU0475494422 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 12,05 0,03 0,25 12,05 8,53 - LU0471299072 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tom Holl
Tom Holl
David Huggins
David Huggins

Dokument

Dokument