Obligationer

BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 08.apr.2020 USD 65
Basvaluta USD
Fondstart 06.dec.2017
Startdatum 06.dec.2017
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Jämförelseindex JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 Year Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,59%
ISIN LU1706560320
Bloomberg, kortnamn BSEI2EH
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD71LP8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2020
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 1.125 02/28/2022 4,70
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2022 3,59
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 3,49
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 3,40
DOMINICAN REPUBLIC RegS 7.5 05/06/2021 2,45
Namn Vikt (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6 11/24/2023 2,28
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.25 09/28/2021 1,65
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 4.625 03/14/2023 1,63
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 2.625 01/05/2023 1,62
GABONESE REPUBLIC RegS 6.375 12/12/2024 1,57
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged EUR Ingen 91,77 0,41 0,45 102,99 87,00 - LU1706560320 - -
Class A2 USD Ingen 97,10 0,42 0,43 107,16 92,23 - LU1706559744 - -
Class X2 USD Ingen 99,00 0,43 0,44 109,03 93,97 - LU1706560080 - -
Class D2 Hedged EUR - 91,62 0,41 0,45 102,90 86,86 - LU1706560163 - -
Class D2 USD Ingen 97,97 0,42 0,43 107,98 92,99 - LU1706559827 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Dokument

Dokument