-

BSF Total Advantage Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ”likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

- - 9,01 -12,02 8,84
  10Å Start
8,84 1,44 - - 0,13
  I år 1M 3M 10Å Start
5,95 1,37 4,57 8,84 4,38 - - 0,47

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 30.jul.2021 EUR 18
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav -
Basvaluta Euro
Fondstart 11.dec.2017
Startdatum 11.dec.2017
Tillgångsklass -
Morningstar-kategori Multistrategy USD
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,83%
ISIN LU1669034917
Bloomberg, kortnamn BSTD2UH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL 255708
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-frågor under investeringsprocessens faser för utredning, urval, övervakning och rapportering. Detta kan innebära att tredjepartsmaterial samt internt material avseende ESG-kriterier beaktas i enlighet med investeringsgruppens definitioner. Fondförvaltaren genomgår en grundlig utredningsfas när interna ESG-utredningssignaler byggs upp där fokus ligger på kriterier som humankapital eller ledningskvalitet. Som en del av denna utredning utför fondförvaltaren en företagsbesiktning av ESG-dataleverantörerna. Så snart dessa signaler har uppfyllt nödvändiga kriterier för att inkluderas i portföljen betraktas de som en del av investeringsbesluten eller löpande som en del av en bredare uppsättning signaler. Fondförvaltaren tillämpar därutöver standardiserade ESG-kriterier (övergripande ESG-betyg, kolintensitet) under rapporteringsfasen. Dessa kan inhämtas internt eller direkt från tredjepartsdataleverantörer och beskrivs i interna portföljanalyser. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

3
Totalt Morningstar-betyg för BSF Total Advantage Fund, Class D2 Hedged, per den 31.jul.2021 listad mot 184 Multistrategy USD fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.jun.2021
Namn Vikt (%)
N/A Issuer Name 86,18
TOPIXPX 8,38
MSCIDVLPHK 7,61
CAC 7,39
FTSEUREMIB 7,10
Namn Vikt (%)
FXACNYUSD 6,72
IBEX35CG 5,55
SMI_PRET 5,49
SNP500PX 2,28
MSCSNGPIN -0,84
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged USD - 102,73 -0,28 -0,27 103,01 90,74 - LU1669034917 - -
Class D2 Hedged GBP - 98,11 -0,27 -0,27 98,38 86,82 - LU1669034677 - -
Class A2 EUR - 93,91 -0,26 -0,28 94,17 83,76 - LU1669033943 - -
Class D2 EUR - 95,82 -0,26 -0,27 96,08 85,13 - LU1669034248 - -
Class X2 EUR - 98,39 -0,27 -0,27 98,66 86,93 - LU1669035567 - -
Class I2 EUR - 96,51 -0,26 -0,27 96,77 85,61 - LU1669035211 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Dokument

Dokument