-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SEK och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 05.aug.2020 USD 2 441
Basvaluta USD
Fondstart 26.jun.1997
Startdatum 22.nov.2017
Tillgångsklass -
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,28%
ISIN LU1715605868
Bloomberg, kortnamn BGLCA2H
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BDR73D8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SEK 5 000,00
Minsta efterföljande investering SEK 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp med jämlikar enligt Lipper per den 09.jul.2020 63,22
Lippers globala fondklassificering Fondens grupp av jämlikar så som den definierats av Lipper Global Classification. per den 09.jul.2020 Bond Emerging Markets Global LC
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 09.jul.2020, baserat på innehavet år 29.feb.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.jun.2020
Namn Vikt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,56
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,25
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 2,01
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 1,93
Namn Vikt (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,91
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,86
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,82
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,73
CZECH REPUBLIC 2 10/13/2033 1,67
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.jun.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.jun.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.jun.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.jun.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.jun.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.jun.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged SEK Ingen 87,89 1,10 1,27 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,69 0,11 1,28 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
Class D2 CHF Ingen 23,05 0,00 0,00 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
Class I2 GBP - 19,40 0,05 0,26 21,11 17,54 - LU1741217027 - -
Class I3 Hedged GBP Månatlig 6,43 0,08 1,26 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
Class D2 USD Ingen 25,44 0,32 1,27 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
Class A2 CHF Ingen 21,62 0,00 0,00 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,16 0,12 1,33 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
Class A1 EUR Daglig 3,09 -0,01 -0,32 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,70 -0,01 -0,13 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,25 0,11 1,35 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
Class I2 CHF - 23,10 0,00 0,00 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 9,88 0,12 1,23 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,40 0,09 1,23 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
Class A1 USD Daglig 3,68 0,05 1,38 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
Class X2 AUD Ingen 9,98 0,00 0,00 11,22 9,88 - LU1554267051 - -
Class X2 GBP Ingen 5,49 0,02 0,37 5,94 4,95 - LU1688375267 - -
Class I2 EUR Ingen 21,45 -0,02 -0,09 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,58 0,09 1,20 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 6,44 0,07 1,10 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
Class D3 Hedged GBP Månatlig 6,40 0,08 1,27 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
Class A4 EUR Årlig 12,88 -0,02 -0,16 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
Class A3 HKD Månatlig 28,69 0,36 1,27 31,17 24,14 - LU0388349754 - -
Class A4 USD Årlig 15,32 0,20 1,32 16,18 12,65 - LU0548402170 - -
Class A3 USD Månatlig 3,70 0,04 1,09 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
Class A3 EUR Månatlig 3,11 -0,01 -0,32 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
Class A2 USD Ingen 23,87 0,30 1,27 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 8,26 0,02 0,24 9,51 7,56 - LU1694209807 - -
Class A2 EUR Ingen 20,07 -0,03 -0,15 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
Class A6 USD Månatlig 8,08 0,10 1,25 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
Class D3 USD Månatlig 15,31 0,19 1,26 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 7,32 0,09 1,24 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,21 0,17 1,21 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
Class D3 Hedged AUD Månatlig 6,06 0,07 1,17 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
Class D3 EUR Månatlig 12,88 -0,01 -0,08 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,83 0,10 1,29 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
Class D2 EUR Ingen 21,40 -0,02 -0,09 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
Class I2 USD Ingen 25,50 0,32 1,27 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,59 0,11 1,30 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
Class D4 EUR Årlig 12,96 -0,01 -0,08 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 10,07 0,12 1,21 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
Class D3 HKD Månatlig 118,67 1,51 1,29 128,96 99,87 - LU0827885061 - -
Class X2 USD Ingen 7,21 0,09 1,26 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 7,44 0,09 1,22 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
Class D4 USD Årlig 15,41 0,20 1,31 16,28 12,70 - LU0827885228 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 6,07 0,08 1,34 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,35 0,12 1,30 10,25 7,83 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 80,44 1,01 1,27 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
Class X2 EUR Ingen 6,07 0,00 0,00 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,68 0,12 1,26 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,23 0,09 1,26 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 7,92 0,09 1,15 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
Class A2 CZK Ingen 523,68 -2,89 -0,55 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 8,02 0,10 1,26 8,90 6,84 - LU1408528724 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokument

Dokument