Aktier

BGF China Flexible Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Aktier i små företag omsätts vanligen i mindre volymer och visar större kursvariationer än större företag. Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ”likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/ försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska eller myndighetsmässiga händelser. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt. Fonden kan investera i kinesiska A-aktier via Shanghai-Hong Kong Stock Connect vilka kan exponera fonden för ytterligare risker däribland kvotbegränsningar, osäkerhet kring rättsliga och myndighetsrelaterade ramverk, begränsningar för försäljning under vissa omständigheter och clearing, avräkning och förvaringsrisker som kan exponera fonden för ekonomisk förlust. Motpartsrisk: En institution med bristande betalningsförmåga vilken tillhandahåller tjänster som till exempel förvaring av tillgångar eller som fungerar som motpart till derivat eller andra instrument, kan exponera klassen för ekonomiska förluster. Likviditetsrisk: Lägre likviditet betyder att det finns otillräckligt med köpare eller säljare så att fonden enkelt kan köpa eller sälja investeringar.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.feb.2020 USD 21
Basvaluta USD
Fondstart 31.okt.2017
Startdatum 31.okt.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets China 10/40 Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,20%
ISIN LU1688375770
Bloomberg, kortnamn BGCFEX2
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD95QB9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,68
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,42
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,08
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,66
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,09
Namn Vikt (%)
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN JIN CO LTD 2,97
CNOOC LTD 2,95
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 2,87
TRIP.COM GROUP LTD 2,77
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD 2,72
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD Ingen 10,13 0,02 0,20 10,50 8,29 - LU1688375770 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,02 0,02 0,22 9,61 7,55 - LU1697837646 - -
Class A2 USD Ingen 9,73 0,03 0,31 10,09 8,03 - LU1688375341 - -
Class Z2 USD Ingen 9,95 0,02 0,20 10,32 8,18 - LU1688375853 - -
Class I2 USD Ingen 9,97 0,03 0,30 10,33 8,19 - LU1688375697 - -
Class D2 USD Ingen 9,89 0,03 0,30 10,25 8,13 - LU1688375424 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Matt Colvin
Matt Colvin
Lucy Liu
Lucy Liu

Dokument

Dokument