Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.okt.2021 USD 10 776
12 månaders avslutande avkastning per den 30.sep.2021 2,01
Antal innehav per den 30.sep.2021 3 317
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 31.jan.2007
Startdatum 13.sep.2017
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - CHF Hedged
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,72%
ISIN LU1681056062
Bloomberg, kortnamn BGFID5C
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BF99X58
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 100 000,00
Minsta efterföljande investering CHF 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2021 0,55%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2021 0,02%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 30.sep.2021 0,25%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.sep.2021 16,89%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.sep.2021 84,10%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,15% och oljesand 0,36%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas internt, genom samarbete med BlackRocks Investment Stewardship-grupp där emittenter får delta i samtal om väsentliga ämnen gällande miljö, samhälle eller bolagsstyrning samt från tredjepartsleverantörer. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljriskgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

3
Totalt Morningstar-betyg för BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D5 Hedged, per den 30.sep.2021 listad mot 223 Global Flexible Bond - CHF Hedged fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 16,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 3,48
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 3,31
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,81
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,33
Namn Vikt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,02
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,62
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,60
UMBS 30YR TBA(REG C) 0,53
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,35 0,00 0,00 9,58 9,30 - LU1681056062 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,55 -0,01 -0,06 17,70 16,99 - LU0827879684 - -
Class I3 Hedged CAD Månatlig 9,95 -0,01 -0,10 10,11 9,79 - LU1234671672 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 11,42 -0,01 -0,09 11,51 11,01 - LU1153584724 - -
Class D4 EUR Årlig 12,08 0,03 0,25 12,29 11,58 - LU1085283973 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 22,35 -0,01 -0,04 22,54 21,67 - LU0278465488 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,34 -0,01 -0,10 10,46 10,11 - LU0278453476 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,95 0,00 0,00 12,05 11,63 - LU1270847004 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,78 -0,01 -0,06 16,93 16,32 - LU0480534915 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,41 0,00 0,00 9,67 9,34 - LU1340096590 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,89 -0,01 -0,14 7,05 6,84 - LU0280467159 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 152,00 -1,00 -0,09 1 162,00 1 115,00 - LU1005243172 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,49 0,00 0,00 10,66 10,32 - LU0280465617 - -
Class A2 USD Ingen 15,67 -0,01 -0,06 15,80 15,19 - LU0278466700 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 094,00 -1,00 -0,09 1 104,00 1 065,00 - LU1005243099 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 973,00 -1,00 -0,10 992,00 962,00 - LU1791183194 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,08 -0,01 -0,09 11,18 10,79 - LU0278456651 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,93 -0,01 -0,07 15,18 14,70 - LU0280468637 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 11,02 -0,01 -0,09 11,21 10,84 - LU0737136415 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 10,08 -0,01 -0,10 10,35 9,94 - LU1270847186 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,46 0,00 0,00 11,56 11,13 - LU0368231436 - -
Class I2 Hedged AUD - 11,09 -0,01 -0,09 11,18 10,71 - LU1786038098 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 12,46 0,00 0,00 12,56 12,08 - LU1263143379 - -
Class D2 USD Ingen 16,37 -0,01 -0,06 16,50 15,79 - LU0278469043 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 23,37 -0,01 -0,04 23,56 22,56 - LU0827879767 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 12,09 0,00 0,00 12,18 11,62 - LU0278465058 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,91 0,00 0,00 7,07 6,86 - LU0827879841 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,00 -0,01 -0,09 11,10 10,70 - LU1181257202 - -
Class A6 USD Månatlig 12,15 -0,01 -0,08 12,47 12,12 - LU1051767835 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,03 0,00 0,00 12,13 11,64 - LU0278463947 - -
Class X3 Hedged EUR Månatlig 9,28 0,00 0,00 9,47 9,19 - LU1003077317 - -
Class I2 USD Ingen 13,06 -0,01 -0,08 13,17 12,58 - LU0986736956 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 97,82 -0,04 -0,04 99,59 96,43 - LU1165523371 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,69 -0,01 -0,09 10,79 10,40 - LU1992159654 - -
Class A1 USD Daglig 10,50 0,00 0,00 10,66 10,32 - LU1003076855 - -
Class A3 USD Månatlig 10,49 -0,01 -0,10 10,65 10,31 - LU1003076939 - -
Class S5 USD Kvartalsvis 10,56 0,00 0,00 10,74 10,39 - LU1992159068 - -
Class A3 EUR Månatlig 9,04 0,02 0,22 9,09 8,62 - LU1005243339 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 167,00 -1,00 -0,09 1 176,00 1 055,00 - LU1926936912 - -
Class A1 EUR Daglig 9,04 0,02 0,22 9,10 8,62 - LU1005244220 - -
Class X2 USD Ingen 12,83 0,00 0,00 12,92 12,30 - LU0278469985 - -
Class A2 EUR Ingen 13,50 0,04 0,30 13,58 12,74 - LU1005243255 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Kvartalsvis 10,20 0,00 0,00 10,38 10,06 - LU1877503935 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 12,17 0,00 0,00 12,27 11,76 - LU0999670564 - -
Class D2 EUR Ingen 14,10 0,03 0,21 14,18 13,25 - LU1005243503 - -
Class X3 USD Månatlig 10,51 -0,01 -0,10 10,67 10,32 - LU1003077234 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,80 -0,01 -0,21 4,94 4,74 - LU1294567364 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,40 -0,01 -0,11 9,66 9,34 - LU0973708182 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,63 0,00 0,00 10,73 10,36 - LU1992159902 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 91,51 -0,05 -0,05 94,03 91,26 - LU1051769021 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,17 -0,01 -0,09 11,28 10,89 - LU0972027022 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 9,26 0,00 0,00 9,49 9,22 - LU1165522480 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 12,25 0,00 0,00 12,34 11,76 - LU1214678283 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 12,19 -0,01 -0,08 12,29 11,79 - LU0278456909 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 13,19 0,00 0,00 13,29 12,68 - LU1093512371 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 12,07 -0,01 -0,08 12,17 11,65 - LU1136394076 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,16 0,00 0,00 9,36 9,09 - LU1129992308 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,64 -0,01 -0,10 9,82 9,52 - LU1165522217 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,47 0,00 0,00 9,68 9,40 - LU1685502194 - -
Class A4 USD Årlig 10,35 -0,01 -0,10 10,59 10,18 - LU1153584997 - -
Class S2 USD - 11,14 -0,01 -0,09 11,23 10,74 - LU1992160157 - -
Class X3 Hedged AUD Månatlig 10,81 0,00 0,00 10,99 10,64 - LU1003077820 - -
Class S4 Hedged EUR Årlig 10,13 0,00 0,00 10,43 10,06 - LU1992161049 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,26 -0,01 -0,10 10,43 10,10 - LU1083819141 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 105,96 -0,05 -0,05 106,92 103,39 - LU1121320748 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,30 0,00 0,00 10,43 10,09 - LU1121327164 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Dokument

Dokument