Blandfonder

BlackRock Style Advantage Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-mar-2015
Till
31-mar-2016
Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.mar.2020

- - - -5,74 -13,72

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.maj.2020 USD 2 158
Basvaluta USD
Fondstart 29.feb.2016
Startdatum 19.jul.2017
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori Alt - Multistrategy
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,85%
ISIN LU1640627243
Bloomberg, kortnamn BSSAI2C
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYVSVS5
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering -
Minsta efterföljande investering CHF 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

Bästa innehav är inte tillgängligt för tillfället.
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged CHF Ingen 71,34 0,25 0,35 92,55 71,01 - LU1640627243 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ingen 48,73 0,94 1,97 90,50 45,99 - LU1718790519 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 79,22 0,26 0,33 102,55 78,86 - LU1352906298 - -
Class A2 USD Ingen 84,13 0,29 0,35 107,52 83,73 - LU1352905993 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 90,93 0,14 0,15 115,43 90,60 - LU1352906454 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 79,82 0,27 0,34 103,19 79,45 - LU1352906538 - -
Class A4 USD Årlig 85,48 0,29 0,34 109,24 85,08 - LU1394251976 - -
Class Z2 USD Ingen 87,57 0,31 0,36 111,03 87,15 - LU1363273308 - -
Class D2 USD Ingen 87,03 0,30 0,35 110,50 86,62 - LU1373035408 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 69,05 0,23 0,33 90,03 68,74 - LU1352906025 - -
Class D2 EUR Ingen 88,31 0,99 1,13 110,47 87,32 - LU1373035317 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 85,76 0,31 0,36 109,64 85,34 - LU1423753034 - -
Class X2 Hedged EUR - 74,72 0,26 0,35 95,89 74,37 - LU1781817777 - -
Class IPF2 Hedged CHF Ingen 73,11 0,25 0,34 94,44 72,77 - LU1706559660 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 75,63 0,27 0,36 97,33 75,26 - LU1532729727 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 78,20 0,26 0,33 101,85 77,84 - LU1394254640 - -
Class IPF2 Hedged EUR Ingen 80,52 0,27 0,34 104,01 80,14 - LU1469409517 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 79,78 0,27 0,34 103,12 79,41 - LU1363273480 - -
Class X2 USD Ingen 90,38 0,32 0,36 113,87 89,94 - LU1352906371 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 75,58 0,26 0,35 96,94 75,22 - LU1572169370 - -
Class I2 USD Ingen 77,35 0,27 0,35 98,10 76,98 - LU1640626609 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 70,73 0,24 0,34 91,74 70,40 - LU1609299281 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 70,99 0,25 0,35 92,06 70,66 - LU1640627169 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 8 096,90 27,86 0,35 10 437,51 8 058,73 - LU1484781551 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 90,27 0,32 0,36 114,14 89,83 - LU1485749367 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges

Dokument

Dokument