Aktier

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska eller myndighetsmässiga händelser. Fonden använder derivat som en del av sin investeringsstrategi inklusive fastställande av både ”långa” och ”syntetiskt korta” innehav och skapandet av en hävstångseffekt i syfte att öka den ekonomiska exponeringen för en fond utöver värdet på dess nettotillgångar. Förvaltaren tillämpar en riskhanteringsprocess för att övervaka och hantera derivatexponeringen i fonden. Men användningen av derivat på det här sättet får som effekt att fondens totala riskprofil ökas. Investerare ska vara medvetna om att inga garantier finns att fonden ger en positiv avkastning och som en absolutavkastande produkt kanske avkastningen inte rör sig i linje med de allmänna marknadstrenderna eller fullt ut utnyttjar en positiv marknadsmiljö. Fonden använder derivatinstrument som en del av investeringsstrategin. Jämfört med en fond som endast investerar i traditionella värdepapper såsom aktier och obligationer kan användandet av derivatinstrument leda till en högre risknivå samt högre volatilitet. De strategier som fonden utnyttjar involverar användandet av derivat vilket möjliggör investeringstekniker som inkluderar både "långa" och "syntetiskt korta" positioner samt skapandet av hävstång med syfte att öka en fonds ekonomiska exponering bortom värdet av dess nettotillgångar. Användandet av derivat på detta sätt kan innebära att fondens övergripande riskprofil ökar. Fondens investerare bör vara medvetna om att någon garanti avseende positiv avkastning inte kan ges, och då fonden är en absolutavkastande produkt kan dess utveckling komma att avvika från allmänna aktiemarknadstrender samt ej kunna dra full nytta av ett positivt marknadsklimat. Förvaltaren använder en riskhanteringsprocess för att bevaka och hantera derivatexponering inom fonden. Fonden kan vara exponerad mot företag inom den finansiella sektorn som tjänsteleverantör eller som motpart för finansiella kontrakt. Likviditeten på de finansiella marknaderna har varit mycket begränsad vilket inneburit att ett antal aktörer tvingats att lämna marknaden eller, i vissa extrema fall, blivit insolventa. Detta kan komma att ha en ogynnsam inverkan på fondens verksamhet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
30-sep-2014
Till
30-sep-2015
Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.sep.2019

- - - -1,79 3,82

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i GBP.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.okt.2019 GBP 129
Basvaluta GBP
Fondstart 18.aug.2016
Startdatum 05.jul.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - UK
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,83%
ISIN LU1640626351
Bloomberg, kortnamn -
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BYVSVT6
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering -
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
TESCO PLC 4,50
RENTOKIL INITIAL PLC 4,45
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,38
RELX PLC 4,37
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,50
Namn Vikt (%)
RIO TINTO PLC 2,81
CRH PLC 2,78
STANDARD CHARTERED PLC 2,72
SERCO GROUP PLC 2,72
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2,00
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged EUR Ingen 101,18 -0,18 -0,18 101,58 94,07 - LU1640626351 - -
Class X2 GBP Ingen 112,38 -0,20 -0,18 112,74 102,87 - LU1430596939 - -
Class I2 Hedged USD - 105,86 -0,18 -0,17 106,15 97,35 - LU1808491226 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 101,55 -0,20 -0,20 102,33 95,15 - LU1430596343 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 10 581,79 -18,25 -0,17 10 621,35 9 826,46 - LU1430596855 - -
Class D2 GBP Ingen 107,61 -0,18 -0,17 107,91 99,38 - LU1430596426 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 104,41 -0,18 -0,17 104,92 97,28 - LU1430596699 - -
Class D2 EUR Ingen 108,96 1,10 1,02 109,44 96,19 - LU1495982784 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 102,23 -0,21 -0,20 102,97 95,74 - LU1430596269 - -
Class A2 GBP Ingen 105,41 -0,18 -0,17 105,74 97,88 - LU1430596186 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 103,11 -0,19 -0,18 103,67 96,31 - LU1430596772 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Dokument

Dokument