Obligationer

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.okt.2019 USD 1 188
Fondstart 11.apr.2008
Startdatum 11.maj.2017
Basvaluta USD
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Jämförelseindex BBG Barc World Gov Inflation Linked Bond Index USD Hedged
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,09%
ISIN IE00BD0NC367
Bloomberg, kortnamn BLGIDUA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD0NC36
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 5 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055 1,69
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
UK I/L GILT 0.125 03/22/2068 1,57
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2022 1,56
Namn Vikt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,54
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2023 1,54
UK I/L GILT 0.375 03/22/2062 1,51
TREASURY (CPI) NOTES 0.125 04/15/2022 1,47
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 1,46
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D USD Ingen 11,21 0,02 0,15 11,57 10,09 11,20 IE00BD0NC367 11,22 -
Flex USD Ingen 16,62 -0,04 -0,27 17,20 14,98 16,61 IE00B2PPWQ36 16,64 -
Inst USD Ingen 14,23 -0,04 -0,27 14,73 12,85 14,22 IE00B3C8NT28 14,24 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokument

Dokument