Aktier

iShares North America Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 05.aug.2020 USD 48 348 638
Net Assets of Fund per den 05.aug.2020 USD 3 184 630 692
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 30.apr.2001
Startdatum 11.maj.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI Daily Net TR North America USD
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,08%
ISIN IE00BD575K12
Bloomberg, kortnamn BLNAUDA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD575K1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp med jämlikar enligt Lipper per den 09.jul.2020 44,40
Lippers globala fondklassificering Fondens grupp av jämlikar så som den definierats av Lipper Global Classification. per den 09.jul.2020 Equity US
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 09.jul.2020, baserat på innehavet år 29.feb.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares North America Index Fund (IE), Class D, per den 31.jul.2020 listad mot 1402 US Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2020
Namn Vikt (%)
APPLE INC 6,11
MICROSOFT CORP 4,88
AMAZON COM INC 4,41
FACEBOOK CLASS A INC 2,01
ALPHABET INC CLASS C 1,50
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,47
JOHNSON & JOHNSON 1,26
VISA INC CLASS A 1,07
PROCTER & GAMBLE 1,07
JPMORGAN CHASE & CO 0,98
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D USD Ingen 14,53 0,10 0,70 14,62 9,57 14,53 IE00BD575K12 14,54 -
Flex Hedged EUR - 11,38 0,07 0,63 11,54 7,56 11,38 IE00BJVKFT58 11,38 -
Inst USD Daglig 36,19 0,25 0,70 36,90 24,15 36,18 IE00B1W56L25 36,20 -
Flex USD Ingen 38,96 0,27 0,70 39,18 25,64 38,95 IE0030404903 38,97 -
Inst USD Ingen 26,39 0,18 0,70 26,56 17,38 26,38 IE00B1W56K18 26,40 -
Inst EUR Ingen 29,46 -0,11 -0,38 32,66 21,43 29,45 IE00B78CT216 29,47 -
Flex USD Daglig 28,01 0,19 0,70 28,39 18,50 28,01 IE00B040CX25 28,02 -
Class D EUR Ingen 16,04 -0,06 -0,38 17,77 11,66 16,04 IE00BD575G75 16,05 -
Flex EUR Ingen 24,62 -0,09 -0,38 27,26 17,89 24,61 IE00B8J31B35 24,63 -
Flex EUR Daglig 30,21 -0,11 -0,38 33,71 22,04 30,20 IE00B39J2W40 30,22 -
Flex GBP Ingen 16,27 -0,01 -0,06 16,64 12,24 16,26 IE00B7D6J849 16,27 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument