Aktier

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ” likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 13.aug.2020 USD 97 597 862
Net Assets of Fund per den 13.aug.2020 USD 11 941 720 945
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 26.sep.2008
Startdatum 11.maj.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,21%
ISIN IE00BYWYC907
Bloomberg, kortnamn BLEMUDA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYWYC90
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDUEEGF
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp med jämlikar enligt Lipper per den 01.aug.2020 31,60
Lippers globala fondklassificering Fondens grupp av jämlikar så som den definierats av Lipper Global Classification. per den 01.aug.2020 Equity Emerging Mkts Global
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.aug.2020, baserat på innehavet år 31.jan.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Class D, per den 31.jul.2020 listad mot 2240 Global Emerging Markets Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2020
Namn Vikt (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 7,52
TENCENT HOLDINGS LTD 6,29
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,70
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,70
MEITUAN DIANPING 1,40
Namn Vikt (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,31
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,12
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,00
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,87
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,82
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jul.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jul.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jul.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jul.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jul.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D USD Ingen 11,87 0,03 0,22 12,24 8,11 11,84 IE00BYWYC907 11,89 -
Inst USD Kvartalsvis 10,83 0,02 0,22 11,27 7,44 10,81 IE00B3D07K68 10,86 -
Flex USD Ingen 17,55 0,04 0,22 18,09 11,98 17,51 IE00B3D07N99 17,58 -
Class D EUR Ingen 10,90 -0,01 -0,06 11,99 8,19 10,87 IE00BYWYCC39 10,92 -
Flex GBP Ingen 28,24 -0,02 -0,09 29,30 21,89 28,17 IE00B3D07P14 28,30 -
Inst USD Ingen 15,54 0,03 0,22 16,04 10,62 15,50 IE00B3D07G23 15,57 -
Inst EUR Kvartalsvis 12,05 -0,01 -0,06 13,38 9,11 12,02 IE00B3D07J53 12,08 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Inst GBP Ingen 24,02 -0,02 -0,09 24,94 18,63 23,96 IE00B3D07H30 24,06 -
Inst EUR Ingen 20,89 -0,01 -0,06 23,00 15,70 20,84 IE00B3D07F16 20,93 -
Flex EUR Ingen 16,40 -0,01 -0,06 18,03 12,32 16,36 IE00B3D07M82 16,44 -
Inst GBP Kvartalsvis 15,19 -0,01 -0,09 15,91 11,84 15,16 IE00B3D07L75 15,22 -
Flex GBP Kvartalsvis 13,12 -0,01 -0,09 13,73 10,22 13,08 IE00B3D07S45 13,14 -
Flex EUR Kvartalsvis 12,59 -0,01 -0,06 13,98 9,51 12,56 IE00B3D07Q21 12,61 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument