Aktier

SUJP

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Viktig information! Värdet på din investering och intäkterna från den kommer att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska eller myndighetsmässiga händelser. Den dag när fondens nettoresultat (dvs. avkastning minus kostnader och utgifter) är negativt kommer andelsklassen att uppleva en minskning av NAV-kursen per andel. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

- 10,06 -5,51 7,83 23,74
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

- 10,38 -5,20 8,11 23,87
  10Å Start
23,74 8,03 - - 8,98
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

23,87 8,28 - - 9,25
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
0,26 0,36 -0,50 0,26 23,74 26,09 - - 45,10
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

0,30 0,38 -0,50 0,30 23,87 26,95 - - 46,62
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) - - -13,65 23,65 15,53
Jämförelseindex (%) - - -13,41 24,10 15,69

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 29.jul.2021 USD 703 948 191
Net Assets of Fund per den 29.jul.2021 USD 776 722 956
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 06.mar.2017
Startdatum 06.mar.2017
Tillgångsklass Aktier
Totalkostnadsandel 0,20%
Löpande avgifter 0,20%
Produktstruktur Fysisk
Metod Replikerande
Hemvist Irland
UCITS Ja
Jämförelseindex MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Klassificering enligt SFDR Artikel 8
Utdelningsfrekvens Ingen
Avkastning för värdepappersutlåning -
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Yes
Ombalanseringsfrekvens Årlig
ISIN IE00BYX8XC17
Bloomberg-kortnamn SUJP LN
Emittent iShares IV plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 29.jul.2021 96 782 694
Antal innehav per den 28.jul.2021 65
Jämförelseindexnivå per den 29.jul.2021 USD 2 438,61
Jämförelseindexets kortnamn NU727462
Direktavkastning per den - -
Räkenskapsårets slut 31 maj
P/E-tal per den 28.jul.2021 18,19
P/B-tal per den 28.jul.2021 1,65
3-års beta per den 30.jun.2021 1,000
Standardavvikelse (3 år) per den 30.jun.2021 15,50%

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.jul.2021 AAA
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.jul.2021 9,87
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.jul.2021 99,54
MSCI ESG %-täckning per den 07.jul.2021 100,00
Lippers globala fondklassificering per den 07.jul.2021 Equity Japan
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.jul.2021 53,41
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.jul.2021 868
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.jul.2021, baserat på innehavet den 31.maj.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 28.jul.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 28.jul.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 28.jul.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 28.jul.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 28.jul.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 28.jul.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 28.jul.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 28.jul.2021 99,49%
Procent av fonden som inte omfattas per den 28.jul.2021 0,51%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Slovakien

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tjeckien

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 28.jul.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Plats Marknadsvaluta
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.jul.2021

% av marknadsvärde

per den 28.jul.2021

% av marknadsvärde

Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 28.jul.2021

% av marknadsvärde

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange SUJP USD 06.mar.2017 BYM9WJ5 SUJP LN SUJP.L - - IE00BYX8XC17 A2AUE9 34426292 - -
Xetra SXR6 EUR 07.jul.2017 BDFFCV5 SXR6 GY SXR6.DE - - IE00BYX8XC17 A2AUE9 34426292 - -
Deutsche Boerse Xetra SXR6 EUR 07.mar.2017 BDFFCV5 SXR6 GY SXR6.DE - - IE00BYX8XC17 A2AUE9 - - -
London Stock Exchange SUJA GBP 06.mar.2017 BYYDL10 SUJA LN SUJA.L - - IE00BYX8XC17 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores SUJP MXN 11.jun.2019 - SUJP LN SUJP.MX - - IE00BYX8XC17 - - - -
Borsa Italiana SUJP EUR 11.jun.2019 BJYJ9H5 SUJP IM SUJP.MI - - IE00BYX8XC17 A2AUE9  34426292 - -
SIX Swiss Exchange SUJP USD 16.mar.2018 BYZKMG2 SUJP SW SUJP.S - - IE00BYX8XC17 A2AUE9 34426292 - -

Dokument

Dokument