Kontanter

BGF Euro Reserve Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

En penningmarknadsfond (MMF) är inte ett garanterat investeringsinstrument. En investering i penningmarknadsfonder skiljer sig från en investering i insättningsverksamhet då värdet på det investerade beloppet i en penningmarknadsfond fluktuerar och investeraren bär risken att förlora det. Penningmarknadsfonden är inte beroende av externa garanter för fondens likviditet eller för att stabilisera substansvärdet (NAV) per andel. Kortfristiga penningmarknadsfonder är i regel inte föremål för extrema prisvariationer. Fonden påverkas av ränteförändringar. Kapitalförlust: en automatisk inlösen av andelarna som minskar antalet av samtliga innehavares andelar kan komma att ske. Denna andelsinlösen kommer att innebära en kapitalförlust för investerarna. Motpartsrisk: En institution med bristande betalningsförmåga vilken tillhandahåller tjänster som till exempel förvaring av tillgångar eller som fungerar som motpart till derivat eller andra instrument kan exponera fonden för ekonomiska förluster. Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång som innehas av fonden kanske inte kan betala intäkter eller återbetala kapital till fonden på förfallodatumet.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
30-jun-2014
Till
30-jun-2015
Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2019

- - - -0,50 -0,41

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 20.sep.2019 EUR 91
Basvaluta EUR
Fondstart 24.jul.2009
Startdatum 27.jul.2016
Tillgångsklass Kontanter
Morningstar-kategori EUR Money Market - Short Term
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,08%
ISIN LU1456581872
Bloomberg, kortnamn BRERX2E
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD82K53
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

Namn Namn på det underliggande värdepappret Type Vikt (%) Nominellt Marknadsvärde ISIN CUSIP Kupong (%) Förfallodag Plats Maturity/Reset
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.aug.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 20.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 20.sep.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % NAV per den 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 EUR Ingen 9,87 0,00 0,00 20.sep.2019 9,91 9,87 - LU1456581872 - -
Class A2 EUR Ingen 72,70 0,00 0,00 20.sep.2019 73,04 72,70 - LU0432365988 - -
Class D2 EUR Ingen 73,19 0,00 0,00 20.sep.2019 73,53 73,19 - LU0432366796 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Matt Clay
Matt Clay

Dokument

Dokument