Obligationer

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Viktig information: Värdet på din investering och intäkterna från den kommer att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Fonden investerar i räntebärande värdepapper som till exempel obligationer som betalar en fast eller rörlig ränta. Därför är värdet på dessa värdepapper känsligt för ränterörelser; när räntan stiger sker det vanligen en motsvarande nedgång på obligationers marknadsvärde. Fonden investerar i räntebärande värdepapper emitterade av företag understödda av den amerikanska staten som till exempel Ginnie Mae, Fannie Mae och Freddie Mac. Det finns en risk för förlust när det emitterande företaget kanske inte kan betala intäkter eller återbetala kapital till fonden på förfallodatumet. Inteckningssäkrade värdepapper kan bli föremål för en likviditetsrisk (när det inte finns tillräckligt med köpare eller säljare som gör det möjligt för fonden att sälja eller köpa investeringar beredvilligt), ha höga lånenivåer och kanske inte fullt ut kan återspegla värdet på de underliggande tillgångarna. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2020

- -0,30 -0,36 6,01 5,30
Jämförelseindex (%) Index: Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index

per den 30.jun.2020

- -0,06 0,15 6,22 5,67

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 10.aug.2020 USD 1 068 864 366
Net Assets of Fund per den 10.aug.2020 USD 2 482 944 965
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 23.maj.2016
Startdatum 23.maj.2016
Tillgångsklass Obligationer
Löpande avgifter 0,28%
Hemvist Irland
Jämförelseindex Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus Yes
Ombalanseringsfrekvens Månatlig
ISIN IE00BZ6V7883
Bloomberg-kortnamn IMBS LN
Emittent iShares IV plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 10.aug.2020 214 023 300
Jämförelseindexnivå per den 10.aug.2020 USD 2 322,84
Jämförelseindexets kortnamn LUMSTRUU
Räkenskapsårets slut 31 maj

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Belgien

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Singapore

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 10.aug.2020
Kortnamn ISIN Namn Emittentens namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Förfallodag Kupong (%) Marknadsvaluta Duration Nominellt värde
per den 10.aug.2020
Utfärdare Vikt (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 41,63
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 24,26
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 18,44
Utfärdare Vikt (%)
UNIFORM MBS 7,11
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,55
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,70
Emittentens kortnamn Namn Namn på det underliggande värdepappret Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Kupong (%) Förfallodag Börs Plats Marknadsvaluta Duration
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 10.aug.2020

% av marknadsvärde

per den 10.aug.2020

% av marknadsvärde

Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 10.aug.2020

% av marknadsvärde

per den 10.aug.2020

% av marknadsvärde

per den 10.aug.2020

% av marknadsvärde

Kreditbetyg för fondens underliggande värdepapper erhålls från S&P, Moody’s och Fitch och konverteras till en av S&P:s huvudsakliga kategorier inom kreditbetyg. Denna översikt levereras av BlackRock och utgår ifrån medianbetyget om alla tre kreditinstituten har betygsatt värdepappret, det lägre betyget om två kreditinstitut har betygsatt värdepappret och ett betyg om det är det enda som finns att tillgå. Att ett värdepapper saknar kreditbetyg indikerar inte nödvändigtvis låg kvalitet. Under investment grade representeras av betygen BB och lägre. Kreditbetyg och portföljens kreditkvalitet kan komma att förändras över tid.

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange IMBS USD 25.maj.2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27.maj.2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25.maj.2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07.apr.2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22.aug.2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Dokument

Dokument