Aktier

BSF Global Event Driven Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2020

- 5,30 -0,20 3,18 1,58

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 07.aug.2020 USD 3 682
Basvaluta USD
Fondstart 04.aug.2015
Startdatum 09.mar.2016
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Event Driven
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,87%
ISIN LU1376384878
Bloomberg, kortnamn BSGA2RE
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BYQ71X2
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.


Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2020
Namn Vikt (%)
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 6,55
QIAGEN NV 5,10
E TRADE FINANCIAL CORP 4,06
WRIGHT MEDICAL GROUP NV 3,58
TIFFANY & CO. 3,28
Namn Vikt (%)
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3,27
ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC 2,87
INGENICO GROUP SA 2,26
LOGMEIN INC 1,84
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 1,42
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.jul.2020

% av marknadsvärde

Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.jul.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged EUR Ingen 109,53 0,11 0,10 109,53 93,77 - LU1376384878 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 112,36 0,11 0,10 112,36 96,07 - LU1373035077 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 116,83 0,12 0,10 116,83 99,79 - LU1603214153 - -
Class I2 Hedged JPY - 10 845,27 10,91 0,10 10 845,27 9 287,56 - LU1781817421 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 114,01 0,11 0,10 114,01 97,48 - LU1382784764 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 116,76 0,11 0,09 116,76 99,77 - LU1341466644 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 123,37 0,13 0,11 123,37 105,21 - LU1288049866 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 109,79 0,11 0,10 109,79 94,46 - LU1400751324 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 107,47 0,11 0,10 107,47 91,96 - LU1603214401 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 111,70 0,10 0,09 111,70 95,70 - LU1387771113 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 118,84 0,12 0,10 118,84 101,46 - LU1288049940 - -
Class IA2 Hedged EUR - 101,76 0,10 0,10 101,76 86,88 - LU2125116769 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 101,98 0,10 0,10 101,98 86,72 - LU2114397859 - -
Class IA2 USD - 110,76 0,11 0,10 110,76 94,92 - LU1921562119 - -
Class X2 USD Ingen 140,00 0,16 0,11 140,00 118,08 - LU1264793958 - -
Class D2 USD Ingen 125,42 0,12 0,10 125,42 107,16 - LU1251621188 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 1 020,63 1,00 0,10 1 020,63 868,72 - LU2114397776 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 105,17 0,10 0,10 105,17 90,05 - LU1697783881 - -
Class Z2 USD Ingen 130,04 0,14 0,11 130,04 110,91 - LU1258025839 - -
Class A2 USD Ingen 123,10 0,12 0,10 123,10 105,14 - LU1251620883 - -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 111,42 0,12 0,11 111,42 95,18 - LU1603215044 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 115,75 0,12 0,10 115,75 98,83 - LU1373034930 - -
Class I2 USD Ingen 115,66 0,12 0,10 115,66 98,70 - LU1251621345 - -
Class I4 Hedged EUR - 109,26 0,11 0,10 109,26 93,81 - LU1817852764 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 76,84 -1,33 -1,70 100,45 66,69 - LU2008661006 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokument

Dokument