Obligationer

SUSE

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Viktig information! Värdet på din investering och intäkterna från den kommer att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Två huvudsakliga risker som rör investeringar i räntebärande papper är ränterisk och kreditrisk. Målet med denna ETF är att minska den förra och ge full exponering mot den senare. När räntorna stiger blir det vanligen en motsvarande nedgång av marknadsvärdet på obligationer. Kreditrisk innebär möjligheten att obligationsemittenten inte kan återbetala kapitalbeloppet och betala ränta. Fonden investerar i högavkastande obligationer. Företag som emitterar mer högavkastande obligationer medför vanligen större risker vad gäller återbetalningsförmåga. Vid betalningssvårigheter kan värdet på din investering minska. De ekonomiska villkoren och räntenivåerna kan även väsentligen påverka värdet på högavkastande obligationer. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

0,12 -0,09 0,47 -0,62 1,05
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

0,42 0,20 0,74 -0,46 1,26
  10Å Start
1,05 0,29 0,18 - 0,26
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

1,26 0,51 0,43 - 0,50
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
0,03 0,03 0,05 0,03 1,05 0,89 0,92 - 1,42
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

0,13 0,04 0,10 0,13 1,26 1,53 2,16 - 2,78
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) - 0,05 -0,53 0,76 0,42
Jämförelseindex (%) - 0,35 -0,23 0,95 0,62

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 27.jul.2021 EUR 2 009 758 904
Net Assets of Fund per den 27.jul.2021 EUR 2 022 948 737
Basvaluta EUR
Valutaserier EUR
Fondstart 07.jan.2016
Startdatum 07.jan.2016
Tillgångsklass Obligationer
Totalkostnadsandel 0,15%
Löpande avgifter 0,15%
Produktstruktur Fysisk
Metod Utvalg
Hemvist Irland
UCITS Ja
Jämförelseindex Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index
Klassificering enligt SFDR Artikel 8
Utdelningsfrekvens Halvårsvis
Avkastning för värdepappersutlåning -
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Yes
Ombalanseringsfrekvens Månatlig
ISIN IE00BYZTVV78
Bloomberg-kortnamn SUSE SW
Emittent iShares II plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 27.jul.2021 400 726 877
Antal innehav per den 27.jul.2021 805
Jämförelseindexnivå per den 27.jul.2021 EUR 137,79
Jämförelseindexets kortnamn BSCW
Direktavkastning per den 27.jul.2021 0,28%
Viktad genomsnittlig kupong per den 27.jul.2021 1,57%
Räkenskapsårets slut 31 oktober
Effektiv duration per den 27.jul.2021 1,56
Viktad genomsnittlig löptid per den 27.jul.2021 1,62
Standardavvikelse (3 år) per den 30.jun.2021 1,53%
Viktad genomsnittlig YTM per den 27.jul.2021 -0,27%

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.jul.2021 AA
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.jul.2021 8,51
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.jul.2021 94,59
MSCI ESG %-täckning per den 07.jul.2021 98,91
Lippers globala fondklassificering per den 07.jul.2021 Bond EUR Corporates Short Term
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.jul.2021 96,93
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.jul.2021 37
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.jul.2021, baserat på innehavet den 31.maj.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 27.jul.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 27.jul.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 27.jul.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 27.jul.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 27.jul.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 27.jul.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 27.jul.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 27.jul.2021 99,15%
Procent av fonden som inte omfattas per den 27.jul.2021 0,85%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,24% och oljesand 2,28%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Slovakien

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tjeckien

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 27.jul.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Förfallodag Kupong (%) Marknadsvaluta Duration Nominellt värde
per den 27.jul.2021
Utfärdare Vikt (%)
BNP PARIBAS SA 2,14
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1,92
BMW FINANCE NV 1,90
SOCIETE GENERALE SA 1,83
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1,78
Utfärdare Vikt (%)
BPCE SA 1,63
INTESA SANPAOLO SPA 1,48
CAIXABANK SA 1,41
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,38
ABN AMRO BANK NV 1,32
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Kupong (%) Förfallodag Börs Plats Marknadsvaluta Duration
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 27.jul.2021

% av marknadsvärde

Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 27.jul.2021

% av marknadsvärde

per den 27.jul.2021

% av marknadsvärde

per den 27.jul.2021

% av marknadsvärde

Kreditbetyg för fondens underliggande värdepapper erhålls från S&P, Moody’s och Fitch och konverteras till en av S&P:s huvudsakliga kategorier inom kreditbetyg. Denna översikt levereras av BlackRock och utgår ifrån medianbetyget om alla tre kreditinstituten har betygsatt värdepappret, det lägre betyget om två kreditinstitut har betygsatt värdepappret och ett betyg om det är det enda som finns att tillgå. Att ett värdepapper saknar kreditbetyg indikerar inte nödvändigtvis låg kvalitet. Under investment grade representeras av betygen BB och lägre. Kreditbetyg och portföljens kreditkvalitet kan komma att förändras över tid.

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
SIX Swiss Exchange SUSE EUR 18.mar.2016 BYXFFB5 SUSE SW SUSE.S - - IE00BYZTVV78 - 30593752 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVL EUR 12.jan.2016 BY7RGN6 QDVL GY QDVL.DE INAVUSEE 3XJWINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
London Stock Exchange SUSS GBP 11.jan.2016 BY7RGM5 SUSS LN SUSS.L INAVUSEG 3XJYINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
Borsa Italiana SUSE EUR 11.jun.2019 BJYJ9C0 SUSE IM SUSE.MI - - IE00BYZTVV78 A142NU 30593752  - -

Dokument

Dokument