Obligationer

BSF Fixed Income Strategies Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2020

- 3,74 0,47 0,57 1,93

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.sep.2020 EUR 5 882
Basvaluta EUR
Fondstart 30.sep.2009
Startdatum 15.jul.2015
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Credit
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,10%
ISIN LU1260044430
Bloomberg, kortnamn BRFX4EU
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYMXXL6
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp med jämlikar enligt Lipper per den 01.sep.2020 65,33
Lippers globala fondklassificering Fondens grupp av jämlikar så som den definierats av Lipper Global Classification. per den 01.sep.2020 Alternative Credit Focus
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.sep.2020, baserat på innehavet år 31.dec.2019. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.

Den exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för emittenter inom fonden som erhåller över 5 % av sina intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot emittenter inom fonden som erhåller intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,25% och oljesand 0,01%.

Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.aug.2020
Namn Vikt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 9,30
CYPRUS (REPUBLIC OF) 3,94
SPAIN (KINGDOM OF) 3,79
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 3,67
JAPAN (GOVERNMENT OF) 3,65
Namn Vikt (%)
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 2,42
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,81
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,42
INDIA (REPUBLIC OF) 1,30
UNICREDIT SPA 1,28
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X4 EUR Årlig 104,15 -0,07 -0,07 104,32 95,76 - LU1260044430 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 117,84 -0,08 -0,07 118,03 107,39 - LU1046547540 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 103,17 -0,07 -0,07 103,35 94,63 - LU0589446532 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 125,01 -0,08 -0,06 125,36 114,38 - LU1129992720 - -
Class A2 Hedged JPY - 10 316,23 -6,43 -0,06 10 332,71 9 442,61 - LU1948809105 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 117,43 -0,08 -0,07 117,62 107,01 - LU1046548191 - -
Class A2 EUR Ingen 122,62 -0,08 -0,07 122,82 112,27 - LU0438336264 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 119,71 -0,07 -0,06 119,89 108,85 - LU1090194454 - -
Class I2 EUR Ingen 128,89 -0,08 -0,06 129,10 117,69 - LU0438336777 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 109,70 -0,06 -0,05 109,86 99,68 - LU1728038651 - -
Class X2 EUR Ingen 137,33 -0,08 -0,06 137,55 125,00 - LU0544632515 - -
Class D2 EUR Ingen 127,95 -0,08 -0,06 128,15 116,97 - LU0438336421 - -
Class D4 EUR Årlig 105,94 -0,07 -0,07 106,11 97,06 - LU1090193134 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 110,60 -0,07 -0,06 110,84 100,90 - LU1117534666 - -
Class A4 EUR Årlig 106,76 -0,07 -0,07 106,94 97,78 - LU1040967272 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 112,97 -0,07 -0,06 113,14 102,79 - LU1117534401 - -
Class A4 Hedged CHF Årlig 102,88 -0,07 -0,07 103,05 94,33 - LU1046547201 - -
Class D3 Hedged USD Månatlig 115,95 -0,07 -0,06 116,13 105,44 - LU1193909402 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 105,00 -0,07 -0,07 105,17 96,13 - LU1090193647 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 107,89 -0,07 -0,06 108,06 98,46 - LU1200840038 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Dokument

Dokument