Aktier

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2020

5,31 0,91 9,59 -0,43 3,37

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 28.sep.2020 USD 965
Basvaluta USD
Fondstart 17.feb.2012
Startdatum 27.maj.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,46%
ISIN LU1238068321
Bloomberg, kortnamn BSADD2U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BY7S1K1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.aug.2020
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORPORATION 2,07
PEPSICO INC 1,79
VISA INC 1,54
CMS ENERGY CORPORATION 1,52
PAYPAL HOLDINGS INC 1,38
Namn Vikt (%)
ONE GAS INC 1,37
QTS REALTY TRUST INC 1,34
HOME DEPOT INC 1,32
VERISK ANALYTICS INC 1,31
S&P GLOBAL INC 1,30
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 114,47 -0,43 -0,37 118,27 109,80 - LU1238068321 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 122,54 -0,48 -0,39 126,79 118,22 - LU0765562458 - -
Class I2 Hedged SEK - 94,18 -0,37 -0,39 97,28 90,51 - LU1873114208 - -
Class X2 USD Ingen 161,49 -0,59 -0,36 166,36 153,88 - LU0849781678 - -
Class I2 USD Ingen 108,70 -0,40 -0,37 112,16 104,10 - LU1653088168 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 124,43 -0,48 -0,38 128,79 120,04 - LU0725892383 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 120,41 -0,47 -0,39 124,76 116,25 - LU0725892466 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 110,34 -0,41 -0,37 114,09 106,22 - LU1246651910 - -
Class A2 USD Ingen 133,32 -0,50 -0,37 137,89 128,20 - LU0725887540 - -
Class A2 EUR - 96,65 -0,67 -0,69 107,22 94,61 - LU1991022069 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 101,65 -0,39 -0,38 105,14 97,75 - LU1323999489 - -
Class I2 Hedged JPY - 9 784,67 -36,50 -0,37 10 112,01 9 411,45 - LU1791183780 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 100,76 -0,39 -0,39 104,37 97,18 - LU1238068594 - -
Class A2 AUD Ingen 190,22 -1,66 -0,87 226,74 182,81 - LU0840974975 - -
Class A2 GBP Ingen 164,33 -2,65 -1,59 178,76 156,44 - LU0784324112 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokument

Dokument