Obligationer

BSF Fixed Income Strategies Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.aug.2019 EUR 7 492
Basvaluta EUR
Fondstart 30.sep.2009
Startdatum 15.okt.2014
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Credit
Jämförelseindex Euro Overnight Index Average
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,85%
ISIN LU1117534666
Bloomberg, kortnamn BRFID5G
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BRCJFC0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2019
Namn Vikt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 10,95
SPAIN (KINGDOM OF) 6,62
FRANCE (REPUBLIC OF) 5,10
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,33
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF 2,19
Namn Vikt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,91
KFW 1,83
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,73
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1,66
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1,52
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 107,16 -0,01 -0,01 107,54 104,69 - LU1117534666 - -
Class D2 EUR Ingen 124,52 -0,02 -0,02 125,10 122,24 - LU0438336421 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 1 052,70 -0,48 -0,05 1 058,28 1 033,02 - LU1079026941 - -
Class A4 EUR Årlig 104,33 -0,02 -0,02 104,85 102,68 - LU1040967272 - -
Class A2 Hedged JPY - 10 075,28 -1,84 -0,02 10 126,52 9 994,90 - LU1948809105 - -
Class X4 EUR Årlig 101,49 -0,02 -0,02 102,30 100,39 - LU1260044430 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 121,79 -0,03 -0,02 122,38 119,79 - LU1129992720 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 114,33 -0,01 -0,01 114,65 109,91 - LU1090194454 - -
Class X2 EUR Ingen 132,47 -0,02 -0,02 133,00 129,39 - LU0544632515 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 104,57 -0,02 -0,02 104,86 100,41 - LU1728038651 - -
Class D3 Hedged USD Månatlig 110,78 -0,01 -0,01 111,11 106,75 - LU1193909402 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 101,20 -0,02 -0,02 101,98 99,89 - LU0589446532 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 102,57 -0,02 -0,02 103,09 100,98 - LU1090193647 - -
Class A2 EUR Ingen 119,79 -0,03 -0,03 120,39 117,89 - LU0438336264 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 113,05 -0,02 -0,02 113,39 108,96 - LU1046547540 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 104,69 -0,01 -0,01 105,09 102,26 - LU1200840038 - -
Class I2 EUR Ingen 125,16 -0,02 -0,02 125,72 122,71 - LU0438336777 - -
Class A4 Hedged CHF Årlig 100,89 -0,02 -0,02 101,67 99,58 - LU1046547201 - -
Class D4 EUR Årlig 103,33 -0,02 -0,02 103,81 101,93 - LU1090193134 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 112,65 -0,01 -0,01 112,98 108,56 - LU1046548191 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 109,04 -0,01 -0,01 109,42 106,24 - LU1117534401 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Dokument

Dokument