Aktier

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

15,00 -22,13 29,81 -11,75 -2,96
  10Å Start
-8,77 -0,88 -1,00 - 2,24
  I år 1M 3M 10Å Start
11,50 -4,03 12,71 -8,77 -2,61 -4,91 - 17,33

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 14.maj.2021 USD 13
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.apr.2021 77
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 14.nov.2012
Startdatum 19.feb.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Long/Short Equity - Other
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,99%
ISIN LU1033658300
Bloomberg, kortnamn BSEMI2E
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BJVXJD6
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen samt Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2021
Namn Vikt (%)
NK LUKOIL PAO 4,57
EMAAR PROPERTIES PJSC 4,30
ICICI BANK LTD 3,11
BAIDU INC 3,08
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,87
Namn Vikt (%)
CEMEX SAB DE CV 2,51
BANCO BRADESCO SA 2,45
NATIONAL BANK OF GREECE SA 2,32
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,27
FERREXPO PLC 2,25
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
per den 30.apr.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 30.apr.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 EUR Ingen 128,84 1,72 1,35 130,09 103,05 - LU1033658300 - -
Class D2 USD Ingen 110,26 1,85 1,71 110,26 86,23 - LU0852332542 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 103,22 1,75 1,72 103,22 80,54 - LU0863014311 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 90,51 1,51 1,70 90,51 71,44 - LU0997362594 - -
Class X2 USD Ingen - - - - - - LU0852339042 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 98,62 1,65 1,70 98,62 77,63 - LU0852336535 - -
Class A2 USD Ingen 102,43 1,73 1,72 102,43 80,30 - LU0944773521 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 98,83 1,65 1,70 98,83 77,61 - LU0965649881 - -
Class I4 GBP Årlig 109,98 1,92 1,78 114,70 92,54 - LU1033658722 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 94,37 1,57 1,69 94,37 74,36 - LU0995223301 - -
Class I2 USD Ingen 97,13 1,64 1,72 97,13 75,83 - LU1033658136 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokument

Dokument