Obligationer

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
30-jun-2014
Till
30-jun-2015
Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2019

-0,64 -0,20 3,67 0,97 1,91

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 13.sep.2019 EUR 225
Basvaluta EUR
Fondstart 25.maj.2012
Startdatum 02.okt.2013
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Credit
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,36%
ISIN LU0972010309
Bloomberg, kortnamn BRGAA2U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BDZDGW8
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.aug.2019
Namn Vikt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 6,99
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 3,51
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 2,15
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 2,00
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,84
Namn Vikt (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,26
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 1,25
CLMT_16-CLNE A 144A 1,13
AT&T INC 144A 0 11/27/2022 1,11
BPCE SA 144A 12.5 12/31/2049 1,02
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.aug.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.aug.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged USD Ingen 107,37 0,06 0,06 107,62 104,56 - LU0972010309 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 1 004,40 0,47 0,05 1 012,50 993,00 - LU1129992647 - -
Class A2 EUR Ingen 101,30 0,05 0,05 102,87 100,72 - LU0783530669 - -
Class D2 EUR Ingen 104,86 0,04 0,04 105,98 103,91 - LU0802639707 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 97,74 0,04 0,04 99,23 97,18 - LU1311313644 - -
Class X2 EUR Ingen 110,95 0,05 0,05 111,49 109,43 - LU0783530743 - -
Class I2 EUR Ingen 101,16 0,04 0,04 102,05 100,12 - LU1129992563 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 988,25 0,44 0,04 1 002,76 981,56 - LU0884611699 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Ian Winship
Ian Winship
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus

Dokument

Dokument