Råvaror

SPDM

iShares Physical Palladium ETC

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Viktig information! Värdet på din investering kommer att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Värdepapper som emitterats av iShares Physical Metals plc är åtaganden med begränsat återkrav som endast betalas från säkrade underliggande tillgångar. Om de säkrade tillgångarna är otillräckliga kommer utestående krav att förbli obetalda. ETC:erna kommer att sträva efter en exponering mot ett begränsat antal marknadssektorer. Jämfört med investeringar som sprider investeringsrisken mer allmänt genom att investera i olika sektorer, kan kursrörelser ha en större inverkan på investeringens sammanlagda värde. Ädelmetaller är vanligen mer volatila än de flesta andra tillgångsklasserna, vilket gör investeringar mer riskfyllda och mer komplicerade än andra investeringar.
ETC:er handlas på fondbörser i likhet med aktier och köps och säljs till marknadskurser vilka kan skilja sig från de substansvärdena på ETC:er. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

23,09 55,59 19,12 51,41 23,05
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

23,58 56,21 19,60 52,02 23,44
  10Å Start
-13,38 30,93 36,23 - 11,16
Jämförelseindex (%)

per den 28.feb.2021

-13,13 31,40 36,74 - 11,59
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
-0,37 1,49 -1,63 8,44 -13,38 124,45 369,20 - 184,81
Jämförelseindex (%)

per den 28.feb.2021

-0,34 1,50 -1,58 8,55 -13,13 126,90 378,14 - 195,99
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) 23,09 55,59 19,12 51,41 23,05
Jämförelseindex (%) 23,58 56,21 19,60 52,02 23,44

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 04.mar.2021 USD 34 022 290
Basvaluta USD
Startdatum 08.apr.2011
Tillgångsklass Råvaror
Totalkostnadsandel 0,20%
Löpande avgifter 0,20%
Produktstruktur Fysisk metall
Metod Physical Replication
Hemvist Irland
Jämförelseindex London Palladium PM Fix
Utdelningsfrekvens Ingen
Kan ingå i SIPP Ja
UCITS-berättigad Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Yes
Ombalanseringsfrekvens Ingen
ISIN IE00B4556L06
Bloomberg-kortnamn SPDM LN
Emittent iShares Physical Metals plc
Mäklare BlackRock Advisors (UK) Limited
Administratör State Street Bank and Trust Company
Förvaringsinstitut JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Hantering av utdelning No Income

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utfärdade värdepapper per den 04.mar.2021 498 996
Jämförelseindexnivå per den 04.mar.2021 USD 2 362,00
Jämförelseindexets kortnamn PLDMLNPM
Direktavkastning per den - -
Räkenskapsårets slut 30 april
3-års beta per den 28.feb.2021 1,000
Daglig rätt till metaller per värdepapper per den 19.nov.2020 0,028882610
Totalmängd metall uns) per den 19.nov.2020 27 057,06
Totalmängd metall ton) per den 19.nov.2020 0,84
Standardavvikelse (3 år) per den 28.feb.2021 27,19%

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange SPDM GBP 11.apr.2011 B4JV4D2 SPDM LN SPDM.L INAVPLDG SPDMGINAV.DE IE00B4556L06 A1KWPT 12881557 - -
London Stock Exchange IPDM USD 11.apr.2011 B4556L0 IPDM LN IPDM.L INAVPLDU SPDMUINAV.DE IE00B4556L06 - - - -

Dokument

Dokument