Aktier

EXH7

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

X-datum Total utdelning
Se hela tabellen
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

17,64 -5,75 7,65 -8,47 32,47
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

17,90 -5,48 7,90 -8,15 32,94
  10Å Start
32,47 9,28 7,67 11,64 9,28
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

32,94 9,63 7,98 11,96 9,68
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
4,38 7,89 4,38 13,06 32,47 30,52 44,71 200,75 427,35
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

4,49 7,92 4,49 13,26 32,94 31,76 46,83 209,51 464,43
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) 3,63 11,66 -14,00 30,74 5,46
Jämförelseindex (%) 4,45 11,96 -13,41 30,48 5,95

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 22.apr.2021 EUR 107 097 332
Basvaluta EUR
Startdatum 08.jul.2002
Tillgångsklass Aktier
Totalkostnadsandel 0,46%
Löpande avgifter 0,46%
Produktstruktur Fysisk
Metod Replikerande
Hemvist Tyskland
UCITS Ja
Jämförelseindex STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods
Utdelningsfrekvens Upp till 4 gånger per år
Avkastning för värdepappersutlåning per den 31.mar.2019 0,00 %
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Yes
Ombalanseringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN DE000A0H08N1
WKN A0H08N
Bloomberg-kortnamn SXQPEX GY
Emittent iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administratör State Street Bank GmbH
Förvaringsinstitut State Street Bank GmbH
Hantering av utdelning Utdelande
Startpris per den 22.apr.2021 99,44
Annulleringspris per den 22.apr.2021 96,52

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 22.apr.2021 1 098 600
Antal innehav per den 21.apr.2021 33
Jämförelseindexnivå per den 22.apr.2021 EUR 2 129,28
Jämförelseindexets kortnamn SXQR
Direktavkastning per den 21.apr.2021 1,57%
Räkenskapsårets slut 01 mars
P/E-tal per den 21.apr.2021 28,94
P/B-tal per den 21.apr.2021 3,82
3-års beta per den 31.mar.2021 1,007
Standardavvikelse (3 år) per den 31.mar.2021 15,57%

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.apr.2021 AA
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.apr.2021 7,22
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.apr.2021 80,00
MSCI ESG %-täckning per den 07.apr.2021 99,50
Lippers globala fondklassificering per den 07.apr.2021 Equity Sector Consumer Staples
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.apr.2021 15,28
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.apr.2021 75
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.apr.2021, baserat på innehavet den 28.feb.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 21.apr.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 21.apr.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 21.apr.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 21.apr.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 21.apr.2021 5,35%
MSCI – oljesand per den 21.apr.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 21.apr.2021 11,53%

Affärsengagemang, omfattning per den 21.apr.2021 98,79%
Procent av fonden som inte omfattas per den 21.apr.2021 1,21%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Italien

 • Mexiko

 • Nederländerna

 • Norge

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 21.apr.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Plats Marknadsvaluta
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 21.apr.2021

% av marknadsvärde

Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 21.apr.2021

% av marknadsvärde

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
Xetra EXH7 EUR 02.jun.2011 B4NFRC0 SXQPEX GY SXQPEX.DE SXQPNAV SXQPNAV.DE DE000A0H08N1 A0H08N 12980928 62627255 -
Berne Stock Exchange SXQPEX EUR 02.feb.2021 BMT9TY8 SXQPEX BW SXQPEX.BN - - DE000A0H08N1 A0H08N 12980928 - -

Dokument

Dokument