Aktier

IBZL

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

 • Avkastningar

  Från
30-jun-2014
Till
30-jun-2015
Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2019

-29,52 -6,88 15,89 -1,28 37,39
Jämförelseindex (%) Index: MSCI Brazil Index(SM)

per den 30.jun.2019

-28,98 -6,02 17,00 -0,33 39,43

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 21.aug.2019 USD 419 743 561
Basvaluta USD
Startdatum 18.nov.2005
Tillgångsklass Aktier
Löpande avgifter 0,74%
Hemvist Irland
Jämförelseindex MSCI Brazil Index(SM)
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus Yes/Yes
Ombalanseringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00B0M63516
Bloomberg-kortnamn IBZL LN
Emittent iShares plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 21.aug.2019 12 400 000
Jämförelseindexnivå per den 21.aug.2019 USD 545,83
Jämförelseindexets kortnamn NDUEBRAF
Räkenskapsårets slut 28.feb.2017

Registreringsländer

Registreringsländer

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Singapore

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 20.aug.2019
Kortnamn ISIN Namn Emittentens namn Sektor Land Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Namn på det underliggande värdepappret Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Land Marknadsvaluta
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 20.aug.2019

% av marknadsvärde

Geografisk exponering avser främst hemvisten för emittenterna av de värdepapper som produkten innehar, sammanslagna och sedan uttryckta som en procentsats av produktens totala innehav. I vissa fall kan det dock avspegla landet där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 20.aug.2019

% av marknadsvärde

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange IBZL GBP 18.nov.2005 B0M6351 IBZL LN IBZL.L INAVBRAP MBRAGBP=INAV IE00B0M63516 - 2308866 23303736 -
Euronext Amsterdam IBZL EUR 22.nov.2005 B0R46Z1 IBZL NA IBZL.AS INAVBRAE MBRAEUR=INAV IE00B0M63516 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQB EUR 18.nov.2005 B2RFVR5 IQQB GY IQQB.DE INAVBRAE MBRAEUR=INAV IE00B0M63516 A0HGWA - - -
London Stock Exchange IDBZ USD 18.nov.2005 B1CDJV7 IDBZ LN IDBZ.L INAVBRAU MBRAUSD=INAV IE00B0M63516 - - - -
Borsa Italiana IBZL EUR 18.nov.2005 B10RYF0 IBZL IM IBZL.MI INAVBRAE MBRAEUR=INAV IE00B0M63516 - - - -
SIX Swiss Exchange IBZL USD 18.nov.2005 B11XDY9 IBZL SW IBZL.S INAVBRAU MBRAUSD=INAV IE00B0M63516 - 2308866 - -

Dokument

Dokument