Obligationer

IBGL

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Viktig information! Värdet på din investering och intäkterna från den kommer att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Två huvudsakliga risker som rör investeringar i räntebärande papper är ränterisk och kreditrisk. Målet med denna ETF är att minska den förra och ge full exponering mot den senare. När räntorna stiger blir det vanligen en motsvarande nedgång av marknadsvärdet på obligationer. Kreditrisk innebär möjligheten att obligationsemittenten inte kan återbetala kapitalbeloppet och betala ränta. Fonden investerar i högavkastande obligationer. Företag som emitterar mer högavkastande obligationer medför vanligen större risker vad gäller återbetalningsförmåga. Vid betalningssvårigheter kan värdet på din investering minska. De ekonomiska villkoren och räntenivåerna kan även väsentligen påverka värdet på högavkastande obligationer. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

-10,63 1,87 26,95 1,44 -4,12
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

-10,48 2,03 27,18 1,63 -3,94
  10Å Start
-4,12 7,28 2,37 7,51 6,20
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

-3,94 7,48 2,55 7,69 6,40
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
-6,80 -2,49 0,37 -1,16 -4,12 23,48 12,42 106,25 143,80
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

-6,67 -2,48 0,42 -1,06 -3,94 24,16 13,40 109,75 150,56
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) 6,72 -1,14 3,11 15,55 11,90
Jämförelseindex (%) 6,89 -0,97 3,24 15,62 12,28

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 15.okt.2021 EUR 236 378 726
Basvaluta EUR
Startdatum 08.dec.2006
Tillgångsklass Obligationer
Totalkostnadsandel 0,20%
Löpande avgifter 0,20%
Produktstruktur Fysisk
Metod Utvalg
Hemvist Irland
UCITS Ja
Jämförelseindex Barclays Euro Government Bond 30yr Term Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Utdelningsfrekvens Halvårsvis
Avkastning för värdepappersutlåning per den 30.jun.2021 0,01 %
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus Yes/Yes
Ombalanseringsfrekvens Månatlig
ISIN IE00B1FZS913
Bloomberg-kortnamn IBGL LN
Emittent iShares II plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 15.okt.2021 869 520
Antal innehav per den 14.okt.2021 43
Jämförelseindexnivå per den 15.okt.2021 EUR 414,12
Jämförelseindexets kortnamn BCEX1T
Direktavkastning per den 14.okt.2021 0,60%
Viktad genomsnittlig kupong per den 14.okt.2021 2,91%
Räkenskapsårets slut 31 oktober
Effektiv duration per den 14.okt.2021 17,19
Viktad genomsnittlig löptid per den 14.okt.2021 21,64
Standardavvikelse (3 år) per den 30.sep.2021 9,58%
Viktad genomsnittlig YTM per den 14.okt.2021 0,73%

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 6,11
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.okt.2021 58,06
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 99,99
Lippers globala fondklassificering per den 07.okt.2021 Bond EMU Government LT
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.okt.2021 3,12
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.okt.2021 62
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 31.aug.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Luxemburg

 • Mexiko

 • Nederländerna

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Singapore

 • Slovakien

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tjeckien

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 14.okt.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Förfallodag Kupong (%) Marknadsvaluta Duration Nominellt värde
per den 12.okt.2021
Utfärdare Vikt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 26,22
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 25,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 24,21
Utfärdare Vikt (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 15,17
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 8,55
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Kupong (%) Förfallodag Börs Plats Marknadsvaluta Duration

Detaljerad innehavsinformation och analys innehåller ingående information om portföljinnehavet samt utvalda analyser.

Filen Preliminära innehav innehåller endast innehavens identifierare, positionsbelopp och marknadsvärden.

Fondens preliminära innehav beräknas före varje arbetsdag och används för att generera kassaflöden. Kassaflöden genereras med hjälp av ett antal antaganden för att skapa vad BlackRock anser vara en lämplig kassaflödesprofil för fonden den dagen. De enskilda obligationsinnehavens kassaflöden baseras på avkastningen fram till förfallodagen eller avkastningen fram till betalningsanmodan, vilken som är lägst.Kassaflödesprofilen är avsedd att fungera som en illustration av vissa kassarörelser för fondens underliggande obligationer och ska inte ses som fakta. Innehaven kan ändras.

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 12.okt.2021

% av marknadsvärde

Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 12.okt.2021

% av marknadsvärde

per den 12.okt.2021

% av marknadsvärde

per den 12.okt.2021

% av marknadsvärde

Kreditbetyg för fondens underliggande värdepapper erhålls från S&P, Moody’s och Fitch och konverteras till en av S&P:s huvudsakliga kategorier inom kreditbetyg. Denna översikt levereras av BlackRock och utgår ifrån medianbetyget om alla tre kreditinstituten har betygsatt värdepappret, det lägre betyget om två kreditinstitut har betygsatt värdepappret och ett betyg om det är det enda som finns att tillgå. Att ett värdepapper saknar kreditbetyg indikerar inte nödvändigtvis låg kvalitet. Under investment grade representeras av betygen BB och lägre. Kreditbetyg och portföljens kreditkvalitet kan komma att förändras över tid.

Allokeringar är föremål för ändringar.

Värdepappersutlån

Värdepappersutlån

Värdepappersutlåning är en etablerad och välreglerad verksamhet inom förvaltningsbranschen. Värdepappersutlåning inkluderar en överföring av värdepapper (såsom aktier eller obligationer) från en Långivare (iShares-fonden) till en tredje part (Låntagaren), som i sin tur överför säkerhetstillgångar (Låntagarens pant) i form av aktier, obligationer eller likvida medel och betalar en avgift till Låntagaren. Denna avgift är en ytterligare intäkt för fonden och kan därmed hjälpa till att reducera den totala kostnaden för ägandet av en ETF.

Hos BlackRock är värdepapperslån en viktig tjänst inom vår investeringsförvaltning med dedikerade resurser inom handel, forskning och teknologi. Utlåningsverksamheten är utformad för att leverera attraktiv absolut avkastning till kunder kombinerat med en låg riskprofil. Fonder som deltar i värdepappersutlåning erhåller 62.5 % av intäkterna medan BlackRock erhåller 37.5 % av intäkterna och står för alla operationella kostnader hänförliga till transaktionerna i samband med värdepappersutlåningen.

  Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Avkastning för värdepappersutlåning (%) 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
Genomsnittliga aktiva lån (% av AUM) 12,91 10,44 22,97 38,45 32,72
Maximal utlåning (% av AUM) 26,13 25,10 42,63 60,55 46,88
Ställd säkerhet (% av lån) 104,34 107,57 109,38 109,37 109,08
Ovanstående tabell sammanfattar de tillgängliga utlåningsuppgifterna för fonden.

Den årliga avkastningen för värdepappersutlåningen beräknas utifrån fondens oreviderade nettointäkter under 12 månader delat med den fondens genomsnittliga NAV under samma tidsperiod. 62.5 % av intäkterna från värdepappersutlåningen betalas in direkt i fonden medan BlackRock erhåller 37.5 % i kompensation vilket täcker alla operationella kostnader. BlackRock har som policy att redovisa resultatet kvartalsvis med en månads fördröjning. Det innebär att intäkterna från den 01/01/2019 till den 31/12/2019 kan redovisas offentligt från och med den 01/02/2020.

Värdet för maximal utlåning kan öka eller minska över tid.

Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.
per den 14.okt.2021
Namn Kortnamn ISIN SEDOL Börs Plats Tillgångsklass Vikt (%)
Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen är relaterad till värdepapper som erhållits i en korg med säkerhetstillgångar som en del av värdepappersutlåningsprogrammet för den aktuella fonden. Informationen i detta material grundar sig på interna och externa källor som av BlackRock bedöms som pålitliga. De är inte nödvändigtvis heltäckande och dess korrekthet garanteras ej. Eventuellt förlitande på informationen i detta material sker helt på läsarens eget ansvar. Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.

~Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen kommer inte att redovisas för fonder som har deltagit i värdepappersutlåning i mindre än 12 månader.

Nedanstående tabell visar utlåningskombinationer och säkerhetsnivåer för våra europeiska fonder som lånar ut innehav.

Typer av säkerheter
Lånetyp Aktier Stats-, överstatliga- och byråobligationer Kontanter (ej för återinvestering)
Aktier 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Statsobligationer 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Företagsobligationer 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi accepterar även utvalda fysiskt replikerande ETF: er för aktier, statsobligationer, krediter och råvaror som säkerhet.

Säkerhetsparametrar beror på säkerheten och lånekombinationen, ovh över säkerhetsnivån kan variera från 102,5% till 112%. I detta sammanhang betyder “över säkerhet” att det sammanlagda marknadsvärdet av säkerheter som tas kommer att överstiga det totala utlåningsvärdet. Säkerhetsparametrar granskas löpande och kan komma att ändras.
Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange IBGL GBP 08.dec.2006 B1G52P4 IBGL LN IBGL.L INAVGBFP GBFGBP=INAV IE00B1FZS913 - 2803854 28928483 -
Euronext Amsterdam IBGL EUR 11.jun.2007 B1W7DZ1 IBGL NA IBGL.AS INAVGBFE GBFEUR=INAV IE00B1FZS913 - - - -
Berne Stock Exchange IBGL CHF 02.feb.2021 BMT9SJ6 IBGL BW IBGL.BN - - IE00B1FZS913 A0LGP5 2803854 - -
Deutsche Boerse Xetra IBCL EUR 15.mar.2007 BYMJHQ7 IBCL GY IBCL.DE INAVGBFE GBFEUR=INAV IE00B1FZS913 A0LGP5 - - -
Borsa Italiana IBGL EUR 20.mar.2007 B1KR0J6 IBGL IM IBGL.MI INAVGBFE GBFEUR=INAV - - - - -
SIX Swiss Exchange IBGL CHF 24.apr.2007 B1S5542 IBGL SW IBGL.S INAVGBFC GBFECHF=INAV IE00B1FZS913 - 2803854 - -

Dokument

Dokument