Obligationer

IBTS

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Viktigt meddelande om förändrat jämförelseindex –Vær oppmerksom på at, som torsdag, 26 mai 2016, kommer jämförelseindexet som följs av iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (”fonden”) (aktienamn: IBTS) att ändras till ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index från Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index och fondens investeringsmål och placeringsinriktning kommer även att ändras för att återspegla det nya jämförelseindexet. För mer information se fondens meddelande i avsnittet ”Dokumentbiblioteket” på iShares.com eller kontakta ditt lokala iShares-team. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

 • Avkastningar

  Från
30-jun-2014
Till
30-jun-2015
Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2019

0,66 1,15 -0,17 -0,08 3,90
Jämförelseindex (%) Index: ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index

per den 30.jun.2019

0,78 1,25 -0,11 0,02 4,02

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 20.sep.2019 USD 5 036 979 330
Net Assets of Fund per den 20.sep.2019 USD 7 670 943 319
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 02.jun.2006
Startdatum 02.jun.2006
Tillgångsklass Obligationer
Löpande avgifter 0,07%
Hemvist Irland
Jämförelseindex ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus Yes/Yes
Ombalanseringsfrekvens Månatlig
ISIN IE00B14X4S71
Bloomberg-kortnamn IBTS LN
Emittent iShares plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 20.sep.2019 38 194 260
Jämförelseindexnivå per den 20.sep.2019 USD 105,83
Jämförelseindexets kortnamn IDCOT1TR
Räkenskapsårets slut 28.feb.2020

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Belgien

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Singapore

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 19.sep.2019
Kortnamn ISIN Namn Emittentens namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Förfallodag Kupong (%) Marknadsvaluta Duration Nominellt värde
per den 19.sep.2019
Utfärdare Vikt (%)
UNITED STATES TREASURY 99,87
Emittentens kortnamn Namn Namn på det underliggande värdepappret Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Kupong (%) Förfallodag Börs Plats Marknadsvaluta Duration

Värdepappersutlåning är en etablerad och välreglerad verksamhet inom förvaltningsbranschen. Värdepappersutlåning inkluderar en överföring av värdepapper (såsom aktier eller obligationer) från en Långivare (iShares-fonden) till en tredje part (Låntagaren), som i sin tur överför säkerhetstillgångar (Låntagarens pant) i form av aktier, obligationer eller likvida medel och betalar en avgift till Låntagaren. Denna avgift är en ytterligare intäkt för fonden och kan därmed hjälpa till att reducera den totala kostnaden för ägandet av en ETF.

Hos BlackRock är värdepapperslån en viktig tjänst inom vår investeringsförvaltning med dedikerade resurser inom handel, forskning och teknologi. Utlåningsverksamheten är utformad för att leverera attraktiv absolut avkastning till kunder kombinerat med en låg riskprofil. Fonder som deltar i värdepappersutlåning erhåller 62.5 % av intäkterna medan BlackRock erhåller 37.5 % av intäkterna och står för alla operationella kostnader hänförliga till transaktionerna i samband med värdepappersutlåningen.

Säkerhetsinnehav som visas på den här sidan redovisas de dagar då en fond som deltar i värdepappersutlåning har ett öppet lån.12-månaders utlåningsöversikt per den 30.jun.2019~

 • Avkastning för värdepappersutlåning*: 0,07
 • Genomsnittliga aktiva lån (% av AUM): 64,46
 • Maximal utlåning (% av AUM)†: 90,35
 • Ställd säkerhet (% av lån): 110,23
per den 19.sep.2019
Namn Kortnamn ISIN SEDOL Plats Tillgångsklass Vikt (%)
Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen är relaterad till värdepapper som erhållits i en korg med säkerhetstillgångar som en del av värdepappersutlåningsprogrammet för den aktuella fonden. Informationen i detta material grundar sig på interna och externa källor som av BlackRock bedöms som pålitliga. De är inte nödvändigtvis heltäckande och dess korrekthet garanteras ej. Eventuellt förlitande på informationen i detta material sker helt på läsarens eget ansvar. Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.

~Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen kommer inte att redovisas för fonder som har deltagit i värdepappersutlåning i mindre än 12 månader.

Den årliga avkastningen för värdepappersutlåningen beräknas utifrån fondens oreviderade nettointäkter under 12 månader delat med den fondens genomsnittliga NAV under samma tidsperiod. 62.5 % av intäkterna från värdepappersutlåningen betalas in direkt i fonden medan BlackRock erhåller 37.5 % i kompensation vilket täcker alla operationella kostnader. BlackRock har som policy att redovisa resultatet kvartalsvis med en månads fördröjning. Det innebär att intäkterna från den 01/01/2015 till den 31/12/2015 kan redovisas offentligt från och med den 01/02/2016.

+ Värdet för maximal utlåning kan öka eller minska över tid.

**I den här kontexten betyder att "säkerhetstillgångarnas värde överstiger lånevärdet" att säkerhetstillgångarnas sammanlagda marknadsvärde överstiger det totala lånevärdet.

Dessa parametrar för säkerhetstillgångar utvärderas löpande och kan komma att förändras.

Detaljerad innehavsinformation och analys innehåller ingående information om portföljinnehavet samt utvalda analyser.

Filen Preliminära innehav innehåller endast innehavens identifierare, positionsbelopp och marknadsvärden.

Fondens preliminära innehav beräknas före varje arbetsdag och används för att generera kassaflöden. Kassaflöden genereras med hjälp av ett antal antaganden för att skapa vad BlackRock anser vara en lämplig kassaflödesprofil för fonden den dagen. De enskilda obligationsinnehavens kassaflöden baseras på avkastningen fram till förfallodagen eller avkastningen fram till betalningsanmodan, vilken som är lägst.Kassaflödesprofilen är avsedd att fungera som en illustration av vissa kassarörelser för fondens underliggande obligationer och ska inte ses som fakta. Innehaven kan ändras.

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 19.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 19.sep.2019

% av marknadsvärde

Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 19.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 19.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 19.sep.2019

% av marknadsvärde

Kreditbetyg för fondens underliggande värdepapper erhålls från S&P, Moody’s och Fitch och konverteras till en av S&P:s huvudsakliga kategorier inom kreditbetyg. Denna översikt levereras av BlackRock och utgår ifrån medianbetyget om alla tre kreditinstituten har betygsatt värdepappret, det lägre betyget om två kreditinstitut har betygsatt värdepappret och ett betyg om det är det enda som finns att tillgå. Att ett värdepapper saknar kreditbetyg indikerar inte nödvändigtvis låg kvalitet. Under investment grade representeras av betygen BB och lägre. Kreditbetyg och portföljens kreditkvalitet kan komma att förändras över tid.

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange IBTS GBP 02.jun.2006 B14X4S7 IBTS LN IBTS.L INAVUSTP USTBGBP=INAV IE00B14X4S71 - 2585461 25714369 -
Euronext Amsterdam IBTS EUR 17.aug.2005 B18YF61 IBTS NA IBTS.AS INAVUSTE USTBEUR=INAV IE00B14X4S71 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IUSU EUR 02.jun.2006 B1DL5S9 IUSU GY IUSU.DE INAVUSTE USTBEUR=INAV IE00B14X4S71 A0J202 - - -
London Stock Exchange IDBT USD 02.jun.2006 B1CDM07 IDBT LN IDBT.L INAVUSTU USTBUSD=INAV IE00B14X4S71 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IBTS MXN 30.jun.2009 B57MW96 IBTSN MM IBTSN.MX - - IE00B14X4S71 - - - -
Borsa Italiana IBTS EUR 02.jun.2006 B1FL7R0 IBTS IM IBTS.MI INAVUSTE USTBEUR=INAV IE00B14X4S71 - - - -
SIX Swiss Exchange IBTS USD 02.jun.2006 B1FL811 IBTS SW IBTS.S INAVUSTU USTBUSD=INAV IE00B14X4S71 - 2585461 - -

Dokument

Dokument