Aktier

BGF North American Equity Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.jul.2019 USD 89
Basvaluta USD
Fondstart 09.mar.2012
Startdatum 25.okt.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,05%
ISIN LU0842062969
Bloomberg, kortnamn BNAD5GR
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B86W9S6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn SPTR500N
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.jun.2019
Namn Vikt (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,16
JPMORGAN CHASE & CO 3,60
WELLS FARGO 3,44
CITIGROUP INC 3,37
PFIZER INC 2,87
Namn Vikt (%)
BANK OF AMERICA CORP 2,87
MEDTRONIC PLC 2,76
WILLIAMS INC 2,53
MICROSOFT CORP 2,47
ARTHUR J GALLAGHER 2,38
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 9,99 0,01 0,10 10,30 8,47 - LU0842062969 - -
Class X5G JPY Kvartalsvis 1 219,00 5,00 0,41 1 276,00 1 036,00 - LU1222732452 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 16,08 0,01 0,06 16,39 13,54 - LU0743604596 - -
Class X2 USD - 11,01 0,01 0,09 11,01 9,07 - LU1733225699 - -
Class D5GRF GBP Kvartalsvis 20,84 0,21 1,02 20,84 17,16 - LU0871639380 - -
Class D2 USD Ingen 19,70 0,01 0,05 19,70 16,32 - LU0743604679 - -
Class A2 USD Ingen 18,65 0,02 0,11 18,68 15,51 - LU0743604323 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Dokument

Dokument