Aktier

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 24.feb.2020 USD 330
Basvaluta USD
Fondstart 24.okt.2012
Startdatum 24.okt.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Asia-Pacific ex-Japan Equity
Jämförelseindex MSCI PACIFIC ex JAPAN Net (Custom 4pm LUX)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,10%
ISIN LU0826446956
Bloomberg, kortnamn BGIXJX2
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B88NVG9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDDUPXJ
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
AIA GROUP LTD 6,99
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,84
CSL LTD 5,47
BHP GROUP LTD 4,49
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 3,39
Namn Vikt (%)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,88
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 2,82
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,30
WOOLWORTHS GROUP LTD 2,04
WESFARMERS LTD 1,98
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD Ingen 137,59 -4,40 -3,10 148,48 131,61 - LU0826446956 - -
Class D2 EUR - 112,14 -3,67 -3,17 118,27 104,73 - LU1811364998 - -
Class N7 EUR Halvårsvis 122,89 -4,01 -3,16 129,61 116,63 - LU0852473361 - -
Class F2 USD Ingen 135,83 -4,34 -3,10 146,61 130,04 - LU0836515717 - -
Class D2 USD - 102,48 -3,27 -3,09 110,61 98,11 - LU1811364725 - -
Class N7 USD Halvårsvis 134,78 -4,31 -3,10 145,83 129,75 - LU0960942059 - -
Class A2 USD Ingen 132,72 -4,25 -3,10 143,30 127,25 - LU0836512961 - -
Class N2 USD Ingen 136,10 -4,35 -3,10 146,90 130,28 - LU0836514314 - -
Class X2 EUR Ingen 126,62 -4,14 -3,17 133,54 118,16 - LU0938202826 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokument

Dokument