Obligationer

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2020

9,19 -3,54 -1,99 7,63 6,09
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2020

9,71 -2,69 -1,54 8,13 6,77
  10Å Start
6,09 3,82 3,34 - 0,89
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2020

6,77 4,37 3,95 - 1,46
  I år 1M 3M 10Å Start
6,60 -0,15 2,56 6,09 11,91 17,87 - 7,29
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2020

7,14 -0,22 2,94 6,77 13,68 21,36 - 12,20

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.okt.2020 USD 758
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2020 949
Basvaluta USD
Fondstart 23.okt.2012
Startdatum 23.okt.2012
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond
Jämförelseindex FTSE World Government Bond Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,53%
ISIN LU0836513852
Bloomberg, kortnamn BGIGGA2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B8N53K8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn SBWGU
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 30.sep.2020 0,26%
Modifierad duration per den 30.sep.2020 8,81
Effektiv duration per den 30.sep.2020 8,78
Viktad genomsnittlig löptid per den 30.sep.2020 10,45
WAL till lägsta per den 30.sep.2020 10,45

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 01.okt.2020 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 01.okt.2020 6,27
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar per den 01.okt.2020 80,82
MSCI ESG %-täckning per den 01.okt.2020 100,00
Lippers globala fondklassificering per den 01.okt.2020 Bond Global USD
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den - -
Fonder i grupp av jämlikar per den 01.okt.2020 365
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.okt.2020, baserat på innehavet år 30.apr.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

3
Totalt Morningstar-betyg för iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class A2, per den 30.sep.2020 listad mot 811 Global Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2020
Namn Vikt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #327 0.8 12/20/2022 0,43
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2027 0,42
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 0,41
TREASURY NOTE 1.75 05/31/2022 0,41
TREASURY NOTE 2 05/31/2024 0,40
Namn Vikt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,39
TREASURY NOTE 3.125 11/15/2028 0,38
TREASURY NOTE 1.75 06/30/2022 0,38
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,36
TREASURY NOTE 0.375 04/30/2025 0,36
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 USD Ingen 108,14 0,22 0,21 108,73 99,48 - LU0836513852 - -
Class D2 USD - 112,59 0,23 0,21 113,14 103,39 - LU1811364139 - -
Class F2 USD Ingen 110,81 0,23 0,21 111,35 101,76 - LU0836517176 - -
Class X2 EUR Ingen 92,98 -0,41 -0,44 101,80 92,98 - LU0839970364 - -
Class D2 EUR Ingen 148,53 0,31 0,21 148,53 123,06 - LU0875157884 - -
Class N2 EUR Ingen 110,73 0,22 0,20 110,73 92,06 - LU0965779233 - -
Class X2 USD Ingen 112,38 0,23 0,21 112,88 103,09 - LU0826459850 - -
Class N2 USD Ingen 111,21 0,23 0,21 111,75 102,11 - LU0839971503 - -
Class N7 EUR Halvårsvis 129,31 0,27 0,21 129,31 107,95 - LU0852473874 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokument

Dokument