Aktier

BGF Latin American Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.sep.2020 USD 696
Basvaluta USD
Fondstart 08.jan.1997
Startdatum 04.okt.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Latin America Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Latin America Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,35%
ISIN LU0827884098
Bloomberg, kortnamn BLAD4RF
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B7L9RK3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDUEEGFL
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp med jämlikar enligt Lipper per den 01.sep.2020 68,15
Lippers globala fondklassificering Fondens grupp av jämlikar så som den definierats av Lipper Global Classification. per den 01.sep.2020 Equity Emerging Mkts Latin Am
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.sep.2020, baserat på innehavet år 29.feb.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.

Den exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för emittenter inom fonden som erhåller över 5 % av sina intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot emittenter inom fonden som erhåller intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 14,93% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Latin American Fund, Class D4, per den 31.aug.2020 listad mot 239 Latin America Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.aug.2020
Namn Vikt (%)
VALE SA 9,69
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,77
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,81
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 5,45
BANCO BRADESCO SA 4,00
Namn Vikt (%)
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,40
GRUPO MEXICO SAB DE CV 3,25
LOJAS AMERICANAS SA 3,16
B2W COMPANHIA DIGITAL 2,95
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 2,70
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D4 GBP Årlig 34,90 0,23 0,66 56,62 29,94 - LU0827884098 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 6,35 0,04 0,63 10,72 4,97 - LU0827884338 - -
Class X4 GBP Årlig 34,44 0,23 0,67 56,23 29,83 - LU0462858670 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 4,48 0,02 0,45 7,57 3,50 - LU0572108347 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 4,28 0,02 0,47 7,19 3,35 - LU0521028802 - -
Class A2 USD Ingen 48,11 0,23 0,48 79,48 37,37 - LU0072463663 - -
Class A4 GBP Årlig 35,00 0,23 0,66 56,58 29,87 - LU0204063647 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 5,97 0,03 0,51 10,15 4,69 - LU0480534832 - -
Class X2 USD Ingen 59,85 0,30 0,50 97,43 46,01 - LU0462856542 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 6,42 0,04 0,63 10,63 4,98 - LU0788109048 - -
Class D2 USD Ingen 53,39 0,26 0,49 87,71 41,31 - LU0252970081 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 4,54 0,02 0,44 7,57 3,54 - LU0827884171 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 36,20 0,18 0,50 60,65 28,32 - LU0827884254 - -
Class A4 EUR Årlig 38,86 0,21 0,54 67,34 32,71 - LU0408221785 - -
Class I2 USD - 8,10 0,04 0,50 13,28 6,26 - LU1847653067 - -
Class I2 EUR - 6,96 0,04 0,58 11,90 5,79 - LU0368234455 - -
Class D2 GBP Ingen 41,99 0,28 0,67 67,10 35,49 - LU0827883876 - -
Class A2 GBP Ingen 37,84 0,25 0,67 60,80 32,09 - LU0171289738 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 30,49 0,15 0,49 50,88 23,61 - LU0827884411 - -
Class D4 EUR Årlig 38,80 0,21 0,54 67,39 32,81 - LU0827883959 - -
Class A2 EUR Ingen 41,35 0,22 0,53 71,23 34,60 - LU0171289498 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 4,76 0,02 0,42 7,99 3,70 - LU0827884502 - -
Class D2 EUR Ingen 45,89 0,25 0,55 78,61 38,24 - LU0252965164 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 6,98 0,04 0,58 12,01 5,49 - LU1023057877 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Dokument

Dokument