Blandfonder

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2020

6,85 8,46 1,97 6,61 2,65
  10Å Start
0,97 3,06 4,45 - 4,69
  I år 1M 3M 10Å Start
-1,02 -1,02 -0,68 0,97 9,46 24,30 - 45,80

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 30.nov.2020 USD 6 557
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.okt.2020 4 208
Basvaluta USD
Fondstart 28.jun.2012
Startdatum 08.aug.2012
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori USD Moderate Allocation
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,87%
ISIN LU0784385337
Bloomberg, kortnamn BGMAD2U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B7L8BD1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.okt.2020 0,19%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.okt.2020 1,04%
MSCI – kärnvapen per den 30.okt.2020 0,19%
MSCI – energikol per den 30.okt.2020 0,12%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.okt.2020 0,06%
MSCI – oljesand per den 30.okt.2020 0,14%
MSCI – tobak per den 30.okt.2020 0,50%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.okt.2020 62,47%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.okt.2020 37,44%
Den exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för emittenter inom fonden som erhåller över 5 % av sina intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot emittenter inom fonden som erhåller intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,38% och oljesand 0,19%.

Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class D2, per den 31.okt.2020 listad mot 776 USD Moderate Allocation fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.okt.2020
Namn Vikt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 5,05
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 1,09
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 0,51
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,42
TENCENT HOLDINGS LTD 0,34
Namn Vikt (%)
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 6.25 12/31/2049 0,34
MDPK_15-18A A1R 144A 0,32
MILOS_17-1A AR 144A 0,30
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) 144A 6.125 12/31/2049 0,29
MSFT CITIGROUP INC 13.711/16/2020 0,28
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 15,41 -0,05 -0,32 15,46 12,16 - LU0784385337 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 7,93 -0,06 -0,75 8,28 6,63 - LU1133085917 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,81 -0,03 -0,28 10,84 8,60 - LU1523256144 - -
Class A3G EUR Månatlig 8,35 -0,10 -1,18 9,49 7,65 - LU1238068834 - -
Class X2 USD Ingen 17,23 -0,05 -0,29 17,28 13,52 - LU0784385766 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,37 -0,07 -0,74 9,61 7,75 - LU0784384876 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 90,34 -0,65 -0,71 92,69 74,66 - LU0784385170 - -
Class A2 USD Ingen 14,88 -0,05 -0,33 14,93 11,82 - LU0784385840 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,87 -0,03 -0,25 11,90 9,47 - LU1373034187 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,17 -0,06 -0,65 9,51 7,59 - LU0871640123 - -
Class A4G USD Årlig 9,85 -0,03 -0,30 10,16 8,23 - LU1301847155 - -
Class I2 USD Ingen 12,87 -0,04 -0,31 12,91 10,14 - LU1523255922 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 10,04 -0,03 -0,30 10,25 8,18 - LU0784383803 - -
Class D4G Hedged CHF Årlig 9,34 -0,03 -0,32 9,72 7,84 - LU1373034344 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,41 -0,03 -0,26 11,44 9,16 - LU0784383472 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 8,68 -0,02 -0,23 8,95 7,10 - LU0784384363 - -
Class A4G Hedged CHF Årlig 8,98 -0,02 -0,22 9,41 7,59 - LU1373034260 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 96,05 -0,78 -0,81 98,02 78,93 - LU1257007564 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,19 -0,04 -0,36 11,23 8,98 - LU0784383399 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 8,11 -0,03 -0,37 8,51 6,86 - LU0784383712 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,82 -0,04 -0,34 11,86 9,43 - LU1062843344 - -
Class D4G Hedged EUR Årlig 8,93 -0,02 -0,22 9,30 7,49 - LU0944772804 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,65 -0,06 -0,69 8,95 7,18 - LU1003077580 - -
Class X5G GBP Hedged GBP Kvartalsvis 10,04 -0,03 -0,30 10,27 8,15 - LU1877504073 - -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 8,65 -0,06 -0,69 8,91 7,14 - LU1003077663 - -
Class D6 USD Monthly Stable 10,00 -0,07 -0,70 10,18 8,22 - LU1003077408 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 8,71 -0,06 -0,68 9,03 7,23 - LU0949170426 - -
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 8,73 -0,02 -0,23 8,97 7,13 - LU1129992480 - -
Class D6 Hedged GBP Månatlig 9,41 -0,06 -0,63 9,73 7,80 - LU1791173633 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,96 -0,07 -0,70 10,21 8,17 - LU1270847269 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,80 -0,06 -0,68 9,11 7,29 - LU0949170343 - -
Class A2 EUR Ingen 12,41 -0,09 -0,72 13,52 10,94 - LU1162516477 - -
Class A5G Hedged AUD Kvartalsvis 9,56 -0,03 -0,31 9,92 7,84 - LU0949170269 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokument

Dokument