Obligationer

BGF US Government Mortgage Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

-0,17 0,10 3,61 7,38 1,40
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

0,06 0,77 4,48 7,83 -0,49
  10Å Start
1,37 4,33 2,46 2,71 2,74
Jämförelseindex (%)

per den 30.apr.2021

-0,12 4,25 2,58 2,82 2,86
  I år 1M 3M 10Å Start
-0,35 0,46 -0,49 1,37 13,58 12,92 30,61 31,14
Jämförelseindex (%)

per den 30.apr.2021

-0,59 0,62 -0,63 -0,12 13,31 13,58 32,07 32,66

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 14.maj.2021 USD 155
12 månaders avslutande avkastning per den 30.apr.2021 3,44
Antal innehav per den 30.apr.2021 374
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 02.aug.1985
Startdatum 19.apr.2011
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori USD Government Bond
Jämförelseindex FTSE Mortgage Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,67%
ISIN LU0592702145
Bloomberg, kortnamn BGFGMD3
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3X5057
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn SBMT
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 30.apr.2021 1,71%
Modifierad duration per den 30.apr.2021 4,31
Effektiv duration per den 30.apr.2021 4,37
Viktad genomsnittlig löptid per den 30.apr.2021 5,56
WAL till lägsta per den 30.apr.2021 5,56

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas från både interna och externa källor och inkluderas i Aladdin-risksystemet. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för BGF US Government Mortgage Fund, Class D3, per den 30.apr.2021 listad mot 181 USD Government Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2021
Namn Vikt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 32,93
GNMA2 30YR 27,73
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 14,53
FHLMC 30YR UMBS 12,90
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,77
Namn Vikt (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 4,82
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2023 3,31
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 2,07
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,35
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,02
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D3 USD Månatlig 9,23 -0,02 -0,22 9,51 9,23 - LU0592702145 - -
Class I3 USD Månatlig 9,40 -0,02 -0,21 9,69 9,40 - LU1456639035 - -
Class A3 USD Månatlig 9,21 -0,01 -0,11 9,49 9,21 - LU0172418690 - -
Class A2 USD Ingen 20,75 -0,04 -0,19 20,99 20,57 - LU0096258446 - -
Class I2 USD - 10,77 -0,02 -0,19 10,88 10,62 - LU2011139206 - -
Class A1 USD Daglig 9,20 -0,02 -0,22 9,48 9,20 - LU0035308682 - -
Class X3 USD Månatlig 9,39 -0,02 -0,21 9,68 9,39 - LU1246652132 - -
Class D2 USD Ingen 21,62 -0,04 -0,18 21,85 21,36 - LU0424777026 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Dokument

Dokument