Obligationer

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.sep.2020 USD 1 656
Basvaluta USD
Fondstart 31.okt.2002
Startdatum 19.apr.2011
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori USD Diversified Bond - Short Term
Jämförelseindex ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,54%
ISIN LU0592702228
Bloomberg, kortnamn BGFUSD3
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B410CL1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn ML1-3GC
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.

Den exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för emittenter inom fonden som erhåller över 5 % av sina intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot emittenter inom fonden som erhåller intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,06% och oljesand 0,22%.

Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class D3, per den 31.aug.2020 listad mot 239 USD Diversified Bond - Short Term fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.aug.2020
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 1.125 06/30/2021 7,46
TREASURY NOTE 0.125 07/15/2023 4,94
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,36
ISHARES $ SHORT DURATION HI YLD CO 2,39
FNMA BENCHMARK NOTE 0.375 08/25/2025 2,09
Namn Vikt (%)
FHLMC REFERENCE NOTE 0.25 08/24/2023 1,40
TREASURY (CPI) NOTES 0.125 04/15/2022 1,37
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,00
FNMA 0.55 08/19/2025 0,98
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 0,93
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D3 USD Månatlig 9,89 0,00 0,00 9,91 9,27 - LU0592702228 - -
Class A3 Hedged SGD Månatlig 9,66 0,00 0,00 9,72 9,07 - LU1062843773 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,06 0,00 0,00 10,09 9,40 - LU1423762613 - -
Class X2 USD Ingen 15,89 -0,01 -0,06 15,93 14,72 - LU0245444947 - -
Class I5 USD USD - 10,26 0,00 0,00 10,33 9,61 - LU1883300532 - -
Class A1 USD Daglig 8,61 -0,01 -0,12 8,64 8,07 - LU0155445546 - -
Class A3 EUR Månatlig 7,40 0,00 0,00 7,94 7,21 - LU0172420597 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,04 -0,01 -0,10 10,08 9,40 - LU0839485744 - -
Class D2 USD Ingen 14,47 -0,01 -0,07 14,51 13,44 - LU0827887356 - -
Class I2 USD Ingen 11,03 0,00 0,00 11,06 10,24 - LU1479925726 - -
Class A2 USD Ingen 14,08 -0,01 -0,07 14,12 13,10 - LU0154237225 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,01 -0,01 -0,10 10,04 9,36 - LU1423762027 - -
Class A3 USD Månatlig 8,61 -0,01 -0,12 8,64 8,07 - LU0172419748 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Dokument

Dokument